"ఈస్టర్" (Easter)

ఈస్టర్ 

నా ప్రియ సహోదరీ సహోదరులారా మీ అందరికీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు

💥 EASTER (ఈస్టర్) ఇంగ్లిష్ పదము అనేది ఇస్తార్ (ISHTAR) అనే గ్రీక్ పదము నుండి కలిగింది.

👉 క్రీస్తు పూర్వముననే ISHTAR అని బబులోను "దేశపు ఆకాశరాణినీ"  పూజలు చేసేవారు

👉 (యిర్మియా 7:18) నాకు కోపము పుట్టించునట్లు ఆకాశరాణి దేవతకు పిండివంటలు చేయవలెననియు, అన్య దేవతలకు పానార్పణములు పోయవలెననియు పిల్లలు కట్టెలు ఏరుచున్నారు తండ్రులు అగ్ని రాజ బెట్టుచున్నారు స్త్రీలు పిండి పిసుకుచున్నారు.

👉 (యిర్మియా 44:7-19) - "కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు అజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు– ఏమియు శేషములేకుండ స్త్రీ పురుషులును శిశువులును చంటిబిడ్డలును యూదా మధ్యనుండకుండ నిర్మూలముచేయబడునట్లుగా మీరేల ఈ గొప్ప తప్పిదమును మీకు విరోధముగా చేసికొనుచున్నారు? మీకు మీరే సమూలనాశనము తెచ్చుకొనునట్లును, భూమి మీదనున్న జనములన్నిటిలో మీరు దూషణపాలై తిరస్క రింపబడునట్లును, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన ఐగుప్తులో అన్యదేవతలకు ధూపార్పణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీ చేతిక్రియలచేత నాకు కోపము పుట్టించుచున్నారు? వారు యూదాదేశములోను యెరూషలేము వీధులలోను జరిగించిన క్రియలను అనగా మీపితరులు చేసిన చెడుతనమును యూదారాజులు చేసిన చెడుతనమును వారి భార్యలు చేసిన చెడుతనమును, మీమట్టుకు మీరు చేసిన చెడుతనమును మీ భార్యలు చేసిన చెడుతనమును మరచి పోతిరా? నేటివరకు వారు దీనమనస్సు ధరింపకున్నారు, భయము నొందకున్నారు, నేను మీకును మీపితరులకును నియమించిన ధర్మశాస్త్రమునైనను కట్టడలనైనను అనుసరింపకయే యున్నారు.౹ కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు– మీకు కీడుచేయునట్లు, అనగా యూదావారినందరిని నిర్మూలము చేయునట్లు, నేను మీకు అభిముఖుడనగుదును; ఐగుప్తు దేశములో కాపురముందుమని అచ్చటికి వెళ్ల నిశ్చయించు కొను యూదాశేషులను నేను తోడుకొని పోవుదును, వారందరు ఐగుప్తు దేశములోనే నశించెదరు; అల్పులేమి ఘనులేమి వారందరు కూలుదురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను నశింతురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను వారు చత్తురు, శాపాస్పదమును భీతి పుట్టించు వారుగాను దూషణపాలుగాను తిరస్కారము నొందినవారుగాను ఉందురు.౹ యెరూషలేము నివాసులను నేనేలాగు శిక్షించితినో ఆలాగే ఐగుప్తుదేశములో నివసించు వీరిని ఖడ్గముచేతగాని క్షామముచేతగాని తెగులుచేతగాని శిక్షించెదను.౹ కావున తాము మరలి వచ్చి యూదాదేశములో కాపురముండవలెనన్న మక్కువచేత ఐగుప్తులో ఆగుటకై అక్కడికి వెళ్లు యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తప్పించుకొనరు, శేషమేమియు ఉండదు, పారిపోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు. అప్పుడు తమ భార్యలు అన్యదేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియున్న పురుషులందరును, అక్కడ నిలిచియున్న స్త్రీలును, మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుప్తు దేశమందలి పత్రోసులో కాపురముండు జనులందరును యిర్మీయాకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరి– యెహోవా నామమునుబట్టి నీవు మాకు ప్రకటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము,౹ మేము నీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని నిశ్చయముగా నెరవేర్చ బోవుచున్నాము; మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను చేసినట్లే ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినప్పుడు మాకు ఆహారము సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు.౹ మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి సమస్తము మాకు తక్కువైనది, మేము ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను క్షీణించుచున్నాము.౹ మేము ఆకాశ రాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండి వంటలు చేయుచున్నామా? ఆమెకు పానార్పణములు పోయుచున్నామా? అని వారు చెప్పగా"

ISHTAR నీ హిబ్రులో ASTAROTH (అస్తారోత్ దేవత) అని
 
 👉 సొలొమోను అప్తారోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిల్కోము అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను(1రాజులు 11:5)
  
👉 అతని ఆయుధములను అప్తారోతు దేవిగుడిలో ఉంచి అతని మొండెమును బేతాను పట్టణపు గోడకు తగిలించిరి(1సమూయేలు 31:10)

ఫోనిషియన్ల చంద్ర దేవత, ప్రకృతిలో నిష్క్రియ సూత్రాన్ని సూచిస్తుంది, వారి ప్రధాన  దైవం సూర్య దేవుడు మరియు పురుష దేవతతో ( న్యాయా 10:6; 1 సముయే. 7:4; 12:10 ) తరచుగా సంబంధం కలిగి ఉంటారు. ఈ పేర్లు తరచుగా బహువచనంలో అష్టరోత్, & బాలిమ్. బహుశా వివిధ విగ్రహాలు లేదా దేవతల యొక్క విభిన్న మార్పులను సూచిస్తాయి. ఈ దేవతను జిడోనియన్ల అష్టోరెత్ అని పిలుస్తారు. ఆమెను అకాడియన్ల ఇష్తార్ అని మరియు గ్రీకులు & అస్టార్టే ( 1 రాజులు 11:5; 11:33; 2 రాజులు 23:13; యిర్మియా 44:17). సౌలు కాలంలో ఫిలిష్తీయుల మధ్య ఈ దేవత ఆలయం ఉంది (1 సముయే 31:10). ఇష్తార్ పేరుతో, ఆమె అస్సిరియన్ల గొప్ప దేవతలలో ఒకరు. ఫోనిషియన్లు ఆమెను అస్టార్టే అని పిలిచేవారు. రాజైన సోలోమోను మొదటగా ఈ విగ్రహ ఆరాధనను పరిచయం చేశాడు ( 1 రాజులు 11:33) యెజెబెల్ యొక్క 400 మంది యాజకులు బహుశా దాని సేవలో నియమించబడ్డారు (1 రాజులు 18:19). దీనిని "ఆకాశరాణి" అని పిలిచేవారు (యిర్మియా 44:25)

🐰 ఈ దేవత చిహ్నము EGGS BUNNY eggs Bunny


EASTER (ఈస్టర్) అనే పదము బైబిల్లో ఉందా?


నేటి క్రైస్తవ్యములో ఈస్టర్ అనే పదమునకు అనేక అర్ధాలు ఉండవచ్చు కానీ వాటి అన్నింటిని పరిశుద్ద గ్రంథము కొట్టివేస్తుంది అదేమనగా

💭 ఈస్టర్ అనే పదము బైబిల్ అంతటిలో "అపో.కార్య. 12:3-4" వచనము లోనే మాత్రమే చూడగలము. అక్కడ పస్కా పండుగ (Passover) అనే పదమునకు ఈస్టర్ (Easter) అని ఇంగ్లిష్ లో చూడగలము.

Acts 12:3-4 King James Version (KJV)

And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.) And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.


💭 ఈస్టర్ అనే పదము క్రీ. 1604-1611 మధ్య కాలములో మొదటి సారిగా ఇంగ్లిష్ బైబిల్ (KJV లో) తప్పుగా ముద్రించబడింది.


Acts 12:3-4 New King James Version (NKJV)

And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the Days of Unleavened Bread. So when he had arrested him, he put him in prison, and delivered him to four squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover.


💭 మరల పదమును క్రీ, 1979-1982 మధ్య కాలములో "అపో.కార్య. 12:3-4" వచనములను 'Easter' అనే పదమునకు బదులుగా (Passover) అని NKJV లో మార్చివేయడం జరిగింది.

పస్కా పండుగ అంటే ఈస్టర్ అని అర్ధమా?


పస్కా(PASSOVER) అనే పదము హీబ్రూ పదమైన ( חַג הַפֶּסַח -  Ḥag haPesaḥ) నుండి తర్జుమా చేయబడింది. దీనిని గ్రీక్ లో "Pascha" (πάσχα) అని, ఇంగ్లీష్ లో "Passover" అని, తెలుగు లో "పస్కా పండుగ" లేదా "పులియని రొట్టెలు పండుగ" అని అంటారు

పస్కా (Passover) అనబడిన పులియని రొట్టెల పండుగ సమీపించెను. (లుకా 22:1).

👉 పస్కా అంటే ఈస్టర్ అని అర్ధము ఇస్తే పాత నిబంధనలో PASSOVER అనే ఉన్నచోట EASTER అనే ఉండాలి కానీ అలా పరిశుద్ధ గ్రంథములో లేదు. (ద్వితి 16:1-6; నిర్గమ 12:11,21,27,43,48; లేవి. 23:5) బైబిల్ తెరిచి చూడుము

NOTE :: పైన తెలిపిన వాటిని బట్టి పస్కా అంటే ఈస్టర్ కాదని తెలుసుకొనగలరు. ఈ పస్కాపండుగ గూర్చిమరింత సమాచారం కోసం ఈ లింక్ చేసి చూడుము. Click Here


క్రైస్తవులు ఈస్టర్ చేయచ్చా?


మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును తమకు సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి, తమ నోటితో ప్రభువని/దేవుని కుమారుడని ఒప్పుకొని, మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అయన నామములో బాప్తీస్మం పొంది, అయన స్థాపించిన క్రీస్తు సంఘము(Church of Christ) లో చేర్చబడి, అపోస్తలుల బోధలో తమ జీవితాలను దిద్దుబాటు చేసుకొని, నడిపించుకొనే వారు వాక్యానుసారమైన క్రైస్తవులు. పరమతండ్రి వీరికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇవ్వబడిన ఈ క్రొత్త నిబంధనను గౌరవించి దానిలో ఒకటి కలపడం, దానిలో నుండి తీసివేయడం వంటివి చేయక తూ.చ. తప్పక పాటించెడివారై ఉంటారు

పైన తెలిపిన వారికి కాస్త ఎక్కువ భిన్నముగానే నేటి క్రైస్తవులు/సేవకులు అనబడేవారు ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి. ఏలయనగా.., వీళ్ళు ఆచరించే లెంట్ డేస్, భస్త్మ బుధవారం, మౌఉండి గురువారం, మట్టల ఆదివారం, గుడ్ ఫ్రైడే, సమాధుల పండుగ, క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరం మరి ముఖ్యముగా ఈస్టర్ అనేవి పరిశుద్ద గ్రంథములో లేవని తెలిసినప్పటికి, ఎవరైన గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే వాటిని గ్రంధములో చూపలేమని తెలిసినప్పటికి, వారికి ఇవి చేయమని చెప్పిన సంఘ సేవకుల పరువు పోకూడదని, ఇతరుల యెద్ద చులకన అవుతావేమోనని, సువార్త పేరుతో, సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కూడా క్రీస్తు జ్ఞాపకం చేసుకోకూడదా అనుకుంటూనే వీటిని వారి సంఘాల్లో వేడుకగా ఆచరిస్తూ దేవుడు చెప్పని, పరిశుద్ద గ్రంథములో లేని ఎన్నో సంగతులను క్రొత్త నిబంధనకు కలిపి, చెరిపి బోధిస్తున్నారు.

💥 ఉదాహరణకు : "ఈస్టర్ అనే పండుగ మనుషులు ఆలోచనలు మేర కలిగాయి అనుటకు రుజువులు"👇👇

ఈస్టర్ 2021 - "ఏప్రిల్ 04"
ఈస్టర్ 2022 - "ఏప్రిల్ 17"
ఈస్టర్ 2023 - "ఏప్రిల్ 09"
ఈస్టర్ 2024 - "మార్చి 31"
ఈస్టర్ 2025 - "ఏప్రిల్ 20"
ఈస్టర్ 2026 - "ఏప్రిల్ 05"
ఈస్టర్ 2027 - "మార్చి 28"
ఈస్టర్ 2028 - "ఏప్రిల్ 15"
ఈస్టర్ 2029 - "ఏప్రిల్ 16"
ఈస్టర్ 2030 - "ఏప్రిల్ 01"

💬 పరమందున్న దేవుడు అజ్ఞాపించే ఏ పండుగ విషయమైన గ్రంథము లోనుండి ఆలోచిస్తే ఈ క్రింది విషయాలు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి. 👇👇
 1. పండుగ పేరు?,
 2. దాని అర్ధం?,
 3. ఎవరు చేయాలి?,
 4. ఎలా చేయాలి?,
 5. ఎందుకు చేయాలి?,
 6. ఎప్పుడు చేయాలి?, (నెలలు - తేదిలు ) 
 7. ఎన్ని రోజులు చేయాలి?,
 8. ఎలా చేయకూడదు?.
 9. పండుగ చేయకపోతే ఎటువంటి శిక్ష? మరింత సమాచారం కోసం ఈ "పండుగలు" అంశమును క్లిక్ చేసి చదువగలరు - Click Here

సహోదరులారా... పరమతండ్రి ఈ ఈస్టర్ పండుగను మనం ఆచరించాలని తన పరిశుద్ద గ్రంథములో ఒక్క సూచనా వ్రాయించలేదు. ఆయన కోరనూలేదు. క్రైస్తవులనబడేవారు చేసే ఎటువంటి అన్య పండుగలలో ఏదియు దేవునికి అంగీకారం కాదన్నట్టు, పరమదేవుడు వాటి విషయంలో నిశ్శబ్దంగా వున్నాడు. కానీ కొందరు ఐతే క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానము(Resurrection) అంటే పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన అప్తారోతు (EASTER) అని ఆపాదించి దేవునికి కోపం తెప్పించే ఈ ఆచారం చేస్తున్నారు. జాగ్రత్త సుమా!

 1. ఆయన మాటలతో ఏమియు చేర్చకుము ఆయన నిన్ను గద్దించునేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధికుడవగుదువు. (సామెతలు 30:6) 
 2. మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను మీ కాజ్ఞాపించుచున్నాను. వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీ కాజ్ఞాపించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదుదానిలో నుండి దేనిని తీసివేయ కూడదు. (ద్వితియోపదేశకాండము  4:22) 
 3. ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చునది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడలఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్లు దేవుడు వానికి కలుగజేయును(ప్రకటన గ్రంథము 22:18) 

💫 క్రొత్త నిబంధన లో లేని ఇటువంటి పండుగలను చేయమని ప్రోత్సహించే వారి మాటలుకు లోబడక, దేవుని గ్రంధాన్ని మాత్రమే ప్రామాణికముగా తీసుకొని, సమయం ఉండగానే సత్యమును స్వీకరించి, దేవుని ఉగ్రతను కొనితెచ్చుకొనే ఇటువంటి ఆచారాలకు నీవు నీ ఇంటివారు దూరముగా ఉండాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాము. వందనములు 🙏
నవీన మనోహర్

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16