"గుడ్ ఫ్రైడే" (Good Friday)

"గుడ్ ఫ్రైడే"

నా ప్రియులారా, మీ అందరికి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు.

"Good Friday" అనగా "మంచి శుక్రవారము".
ఇది Good Friday గా పిలువబడక మునుపు "హోలీ ఫ్రైడే", "బ్లాక్ ఫ్రైడే" లేదా "గ్రేట్ ఫ్రైడే" గా పిలువబడేది.
"యేసు మరణము అనంతరము" అనగా ఇంచుమించు 400 సవoత్సరములు తరువాత 'GOD FRIDAY" (గాడ్ ఫ్రైడే) గా రోమన్ కాథలిక్ బోధలు నుండి ఈ పండుగ ప్రారంభము అయింది.
రోమన్ కాథలిక్ స్థాపన క్రీ.శ. 394.
క్రీ.శ. 692 లో ఈ GOD FRIDAY ని కాస్తా GOOD FRIDAY గా మార్చి జెరూషలేములో ఈ పండుగను ఆచరించారు అని చరిత్ర చెపుతుంది.

"గుడ్ ఫ్రైడే"(Good Friday) అనే పదము పరిశుద్ధ గ్రంధము అంతటిలో ఎక్కడ కనిపించదు 

» రోమా చక్రవర్తియైన కాంస్టాంటినే (272 -337 A.D.) కాలములోనే God Friday (గాడ్ ఫ్రైడే)గా వచ్చింది అని చరిత్ర చెపుతుంది.
» "ఇరీనయూస్", "తెత్తులియాన్" ఇరుగురు రోమా వ్యక్తులు కాంస్టాంటినే  ప్రారంభము చేయక మునుపే వీరు God Friday (గాడ్ ఫ్రైడే) ని చేసి ఉండవచ్చు అని మరి కొందరు యొక్క భావన.
» మనము దీనిని ఖచ్చితముగా నిర్ణయిoచలేము. కారణమేమంటే, God Friday "or" Good Friday గూర్చి "మొదటి శతాబ్దపు అపొస్తలులు పరిశుద్ధ గ్రంథములో లిఖితము చేయలేదు".
» క్రొత్త నిబంధన క్రీ.శ. 42-98 మధ్య కాలములో రాయడము జరిగింది. ఇక్కడే మనకి బాగుగా అర్ధము కావాలి. ఈ గుడ్ ఫ్రైడే (Good Friday) అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథములో లేనిది మనుషుల ఆలోచన మేర కలిగింది అని గ్రహించాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది.


ఈ కాంస్టాంటినే రోమా చక్రవర్తి Ishtar (ఇస్తార్) అను  పదమును కాస్త Easter (ఈస్టర్) గా మార్చి, Easter అనే పదమునకు యేసు పునరుత్థానము (Jesus Resurrection) అని కలిపి క్రీ.శ. 325 లో ప్రవేశ పెట్టాడు.
ఈ "ఈస్టర్" ని ఆధారము చేసుకొని 'గుడ్ ఫ్రైడే" ని నిర్ణయించారు.

ఈస్టర్, గుడ్ ఫ్రైడే కూడా మనుషులు ఆలోచన వలెనే కలిగింది.


★ మీకు ఈస్టర్ గూర్చి మీకు పూర్తి వివరణ కావాలి అని అనుకుంటే ఈ  "EASTER' అనే పదమును 'క్లిక్' చేయగలరు.


"ఈస్టర్ పండుగకు ముందు వచ్చే శుక్రవారమును మాత్రమే మంచి శుక్రవారముగా(Good Friday)  భావిస్తారు".

క్రైస్తవుడు, "దినములను, కాలములను, సవoత్సరములను, పండుగలను..." ఆచరించకూడదు - (గలతి 4:10; కొలొస్స 2:16)

"గుడ్ ఫ్రైడే" మరియు "ఈస్టర్" తేదీ సవoత్సరమునకు ఒకొక్కలా వస్తున్నాయి.

(Gregorian & Saka క్యాలెండర్ - GOOD FRIDAY).

2010 లో - ఏప్రిల్ 02
2011 లో - ఏప్రిల్ 22;
2012 లో - ఏప్రిల్ 06;
2013 లో - మార్చి 29;
2014 లో - ఏప్రిల్ 18;
2015 లో - ఏప్రిల్ 03;
2016 లో - మార్చి 25;
2017 లో - ఏప్రిల్ 14;
2018 లో - మార్చి 30;
2019 లో - ఏప్రిల్ 19;
2020 లో - ఏప్రిల్ 10.

(Gregorian & saka క్యాలెండర్- EASTER).

2010 లో - ఏప్రిల్ 04;
2011 లో - ఏప్రిల్ 24;
2012 లో - ఏప్రిల్ 08;
2013 లో - మార్చి 31;
2014 లో - ఏప్రిల్ 20;
2015 లో - ఏప్రిల్ 05;
2016 లో - మార్చి 27;
2017 లో - ఏప్రిల్ 16;
2018 లో - ఏప్రిల్ 01;
2019 లో - ఏప్రిల్ 21;
2020 లో - ఏప్రిల్ 11;


 (యూదులు క్యాలెండరు ప్రకారముగా).

నెలలో మొదటి నెల "నీసాన్" - (నిర్గమ 12:2; ఎస్తేర్ 3:7).
మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము పస్కా పండుగ చేసేవారు - (లేవి.కాండము 23:5).
మొదటి నెల పదునయిదవ దినము నుండి ఏడు దినములు పులియని రొట్టెలు పండుగను చేసేవారు - (లేవి.కాండము 23:6-8).


 యేసుక్రీస్తు యూదులకు పస్కా దినము నాడే  అప్పగింపబడినారు. - (మత్తయి 26:19-50; మార్క 14:12-46; లుకా 22:7-54).

 కొందరు "నీసాన్" నెల అంటే "మార్చ్ - ఏప్రిల్ " నెల అని అంటారు.  భారతీయులు వాడుతున్నది "శాఖ ఏరా క్యాలెండరు"
కారణము ఉగాది ఆ నెలలోనే వస్తాది కాబట్టి అదే క్రొత్త సవoత్సరము అని, మరికొందరు మొదటి నెల అంటే జనవరి అని అంటారు. ఎలా ఏ విధముగా ఆలోచన చేసిన కానీ చాలా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రపంచమంతట ఇంచుమించు *నలబై క్యాలెండర్లు* వాడుకలో ఉన్నాయి.

ఇక అంశములోనికి వస్తే... "పస్కా పండుగ మొదటి నెల(నీసాన్) పదునాలుగవ దినము అయితే మార్చి 14 తేదీనైనా  అయి ఉండాలి లేదా జనవరి 14 తేదీనైనా అయి ఉండాలి. కాని పైన రాసిన తేదీలు విషయములో ఒక్కొక సవoత్సరము ఒక్కోలా వచ్చేది కాదు.

»»» నా పుట్టిన దినము "మే 21 - 1991" ఆ దినము "మంగళవారము" అదే తేదీ ఈ 2017 సవoత్సరము చుస్తే "ఆదివారము".

ఇక్కడ వారము మారింది కానీ నా తల్లి గర్భము నుండి నేను బయటకు వచ్చిన తేదీ మాత్రము మారలేదు.

"Good Friday", "Easter" అనే మనుషులు ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడిన పండుగలు కాబట్టి వారము విషయములో మార్పు లేదు కానీ తేదీలు బట్టి వారికి అనుగుణముగా మారుస్తూ ఆయా  శుక్రవారమునకు Good Friday(గుడ్ ఫ్రైడే) అని , ఆదివారమునకు Easter(ఈస్టర్) అని అంటగడుతున్నారు.

గమనిక :   

 గుడ్ ఫ్రైడే అంటే క్రీస్తు సమాధి చేయబడిన దినము, ఈస్టర్ అంటే క్రీస్తు సమాధి నుండి లేచిన దినము అని అపోహ కలిగి పండుగగా అనుసరిస్తున్న వారి యొక్క తేదీలు, ఆలోచనలు, బోధలు తప్పు అని ఖండిస్తూ చెప్పుటకు మాత్రమే ఈ పోస్ట్ రాయడము జరిగింది.

హెచ్చరిక :

 నా సహోదరులారా, ఇకనైనా ఆలస్యము చేయక ఈ పండుగల పేర్లతో బోధలు చేస్తూ, సువార్త చేస్తూ, ఈ పండుగల విషయములో "మనుష్యులు కల్పించిన ప్రతి పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధిస్తూ తండ్రిని వ్యర్ధముగా ఆరాధన చేస్తున్న (మత్తయి 15:9; 1తిమోతి 4:2; 2తిమోతి 4:3-4; 2 పేతురు 2:1) వారినుండి  మీరు బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని యేసుక్రీస్తు నందు మిమ్మలి కోరుతున్నాను.... 


గమనిక :- పైన వ్రాయబడిన ప్రతి లేఖనమును పరిశుద్ధ గ్రంధమును తెరిచి క్షుణ్ణముగా పరిశిలన చేసి, వ్రాయబడినవి గ్రంధానుసారముగా ఉన్నవో లేవో గ్రమనించి పరిశోధన చేయుము. 

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు
మనోహర్_నవీన
వందనములు.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

1 comments:

comments

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16