క్రిస్మస్ చేస్తున్నారా!?(Are You Celebrating Christmas!?)

క్రిస్మస్ చేస్తున్నారా!?

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనములు.🙌


1. క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి.?

. క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు పుట్టుకా?

. క్రిస్మస్ అంటే క్రిస్తునకు ఆరాధనా? . క్రిస్మస్ అనే పదం ఏ భాష నుండి తర్జుమా చేయబడింది? (OT.హెబ్రీ - NT.గ్రీక్) . మీరు అనుదినం చదువుతున్న పరిశుద్ధ గ్రంథములో "క్రిస్మస్" అనే పదం ఉందా? . క్రిస్మస్ ను మొదటగా ఏ క్రైస్తవుడు/సంఘము చేశారు? (అపో.కార్య. నుండి ప్రకటన. వరకు అనగా క్రీస్తు శకం. 34 నుండి క్రీస్తు శకం 98 వరకు...) . క్రిస్మస్ ను ఎన్ని రోజులు చెయ్యాలి? . క్రిస్మస్ ను ఏ నెలలో/ఏ దినమున చెయ్యాలి? . క్రిస్మస్ ను ఎలా చెయ్యాలి? . క్రిస్మస్ చెయ్యలనేది దేవుని ఆజ్ఞా? . పరిశుద్ధ గ్రంథములో క్రిస్మస్ తాత ఉన్నారా? ఒకవేళ ఉంటే ఆయన ఎవరు? క్రిస్మస్ తాతకి దైవ గ్రంథమునకు ఏమి సంబంధము? 12. పరిశుద్ధ గ్రంథములో క్రిస్మస్ చెట్టు(ట్రీ) ఉందా? ఒకవేళ ఉంటే పరిశుద్ధ గ్రంథము లో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఏ చెట్టు పెట్టాలి? అదే ఎందుకు పెట్టాలి? ఎలా పెట్టాలి? ఎన్ని రోజులు పెట్టాలి?
13. క్రిస్మస్ స్టార్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు పెట్టాలి? ఏ రోజు పెట్టాలి? ఏ రోజు వరకు పెట్టాలి?
. డిసెంబర్ నెలలో సువార్త అనే పేరుతో అనేక చోట్ల చిల్డ్రన్ క్రిస్మస్ అని, సెమి క్రిస్మస్, మెగా క్రిస్మస్, గ్రాండ్ క్రిస్మస్, యూత్ క్రిస్మస్, క్రిస్మస్ ఆరాధన,.... Etc. ఎన్నో రకరకాల పేర్లుతో జరుపబడుతున్నాయి కదా ఇలా క్రైస్తవులు చెయ్యాలని గాని, యేసుక్రీస్తు (లేదా) 12మంది అపొస్తలులైన అజ్ఞాపించినట్టు క్రైస్తవులకు ప్రామణికమైన పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఏమైనా ఆధారాలున్నాయా? ఓ చదవరి…, నీవు పరిశుద్ధ గ్రంథమును గౌరవిస్తే పై ☝ ప్రతీ ప్రశ్నకు వాక్యానుసారమైన సమాధానం అనగా వచనములుతో సహా ప్రతీ వాటికి సమాధానం కొరకు నీ గ్రంథాన్ని📖 తెరిచి పరిశోధన చేయుము. (లేదా) నీకు నేర్పించి, క్రిస్మస్ ను ప్రోత్సహిస్తున్న నీ సేవకుడిని లేదా నీ తోటి విశ్వాసుకుడిని అడుగుము. 👇 💂 నీవు పరిశుద్ద గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేసిన, నీ తోటి వారి నుండి వచనాలు ఆధారముగా సమాధానం దొరకకపోయిన ఇది మనుషుల ఆలోచన మేర కలిగినదని గుర్తించుము. క్రిస్మస్ కి దైవ గ్రంథానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని తెలుసుకొనుము. 💥 గమనిక:: మేమైతే పరిశుద్ధ గ్రంథమునకు వ్యతిరేకులము కాము. దైవ గ్రంథమే మనకు ప్రామాణికము కావాలి కానీ మనుష్యులు కాదు.
🔍 మరిన్ని వివరాలతో కూడిన లేఖన సమాచారం కొరకు ఈ క్రింది అంశములు క్లిక్ చేసి చదవగలరు.
పండుగలు - Click Here
క్రిస్మస్ - Click Here
క్రీస్తు జన్మ ముఖ్య ఉద్దేశ్యము - Click Here
                                                                                                మీ ఆత్మీయులు...👪

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16