"ఆత్మతోను", "సత్యముతోను" ఆరాధన చేయుట అనగా నేమి..?


"ఆత్మతోను", "సత్యముతోను"

ఆరాధన చేయుట అనగా నేమి..?


నా తోటి పరిశుద్ధులరా, మీకు మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు.

యోహాను 4: 23-24
యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోను ,సత్యముతోను "తండ్రిని" ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది; అది ఇప్పుడును వచ్చేయున్నది; తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలెనని "తండ్రి కోరుచున్నాడు" (మూలభాషలో-వెదుకుచున్నాడు).

దేవుడు ఆత్మగనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను(in Spirit) సత్యముతోను(in Truth) ఆరాధింపవలెననెను.

నా ప్రియులారా, "యధార్ధమైన ఆరాధన" లేదా "సత్య ఆరాధన" ఎలా ఉండాలో, ఎవరు ఆరాధనకు ప్రాతుడు, ఎవరు యదార్ధ ఆరాధికులు వెదుకుచున్నారో అనే విశేష సంగతిని మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే మనకి పరిచయము చేశారు - (యోహాను 4:21-23).


❣ ఆరాధన చేయువారు ఎలా ఉండాలి..? (యథార్థముగా).
❣ ఆరాధన ఎలా చేయాలి..? (ఆత్మతోను, సత్యముతోను).
❣ ఆరాధన ఎవరుకి చేయాలి లేదా చెందాలి..? (తండ్రినైనా దేవుడు).

గమనిక: మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆరాధనను కోరుకోలేదు.

పైన వచనములు ఆధారముగా ఈ మూడు ముఖ్యమైన సంగతులను మనము తెలుసుకోవలసిన అవసరము ఎంతో ఉంది.

● నేడు అనేక రకరకాలు ఆరాధనలు లోకములో జరుగుతున్నాయి అవి ఏమియు కూడా దేవునికి అంగీకరయోగ్యమైనవి కావు. మునుపు అంశములో మనము ఎన్ని రకాలు ఆరాధనలు ఉన్నాయో గ్రంధము నుండే  తెలుసుకున్నాము.

● మన ఆరాధన తండ్రినైనా దేవుడికి అంగీకరయోగ్యముగా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఈ క్రింది విషయాలను ఆలోచన చేసి, అనుసరిచవలసిన అవసరము ఎంతో ఉంది.


"ఆత్మతోను" ఆరాధన


ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనక "దేవుని యొక్క ఆత్మవలన (worship God in the Spirit) ఆరాధించుచు". - ఫిలిప్పీయులకు 3: 3 

◆ శరీరమును ఆధారము చేసుకొనక దేవుని ఆత్మ వలన అనగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మనము తండ్రినైనా దేవుడును ఆరాధన చేయాలి. శరీరమును ఆస్పదము చేసుకునే వాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ఆరాధన చేయలేడు.

మన తండ్రినైనా దేవుడు శరీరమును ఆస్పదము చేసుకునే వారితో సబంధము పెట్టుకోరు.

◆ "దేవుడు దీన మనస్సు గలవారితోను, వినయ మనస్సు గలవారు తోను మాత్రమే సబంధము పెట్టుకొనే మహోన్నతుడు" (యేషయా 57:15).

గమనిక: ఎందరు అయితే పాపక్షమపణ కొరకు మారుమనస్సు పొంది, బాప్తిస్మము పిమ్మట దేవుని ఆత్మను పొందుకొని (అపో.కార్య 2:38) ప్రభువు సంఘము చేర్చబడి (అపో.కార్య 2:47) దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ఎందురు అయితే తండ్రిని ఆరాధన చేస్తున్నారో వారు "*యధార్ధముగా తండ్రిని ఆత్మతోను ఆరాధన చేయువారు"*.


"సత్యముతోను" ఆరాధన 


"సత్యము" అనగా "యథార్థమైన, నిౙమైన".

యోహాను 17: 17,19, 21
సత్యమందు( మూలభాషలో-సత్యమువలన) వారిని ప్రతిష్ఠ చేయుము; "నీ వాక్యమే సత్యము".

వారును "సత్యమందు ప్రతిష్ఠ చేయ బడునట్లు" వారికొరకై నన్ను ప్రతిష్ఠ చేసికొనుచున్నాను.

వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాత్రము నేను ప్రార్థించుటలేదు; "వారి వాక్యమువలన నాయందు విశ్వాసముంచువారందరును ఏకమైయుండ" వలెనని వారికొరకును "ప్రార్థించుచున్నాను".

● పైన వచనములో మూడు ముఖ్యమైన విశేష సంగతులను మనము తెలుసుకోవాలి.

1)  శిష్యులు(అపోస్తలులు) ను యేసు వారు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేసారు అని.
2)  దేవుని వాక్యమే సత్యము అని
3)  అపోస్తలులు ఆ సత్యమును ఎందరుకి ప్రకటన చేసారో వారు అందరూ ఆ బోధయందు ఏకమైయుండాలి అని.

● యదార్ధమైన ఆరాధికులు ఎల్లపుడు చెప్పబడిన లేదా వినిన సంగతులు పరిశుద్ధ లేఖనములును ఆలాగున్నవో, లేవో పరిశోధన చేయువారుగానే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు (అపో.కార్య. 17:11).


• యేసు సాక్ష్యము •

❣ నేను దేవుని యొద్ద వినిన సత్యమును మీకు బోధిస్తున్నా. - (యోహాను 8:26)
❣ దేవుని వలన వినిన సత్యము - (యోహాను 8:40)
❣ నా తండ్రి వలన వినిన సత్యము - (యోహాను 15:15).

◆ ఆ సత్యమును యేసు వారు అపోస్తలులుకి ఇచ్చి వారుని సత్యమందు ప్రతిష్ట చేసారు. (యోహాను 17:19).


అపోస్తలులు సాక్ష్యము •

❣ జీవవాక్యమునుగూర్చినది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, "మేమేది వింటిమో".... అది మీకు తెలియజేయుచున్నాము. - (1 యోహాను. 1:1).
❣ "....మా నోటిమాటవలననైనను మా పత్రిక వలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను(పారంపర్యములను) చేపట్టుడి". - ( 2థెస్స. 2: 15).
❣ "....సత్యము నిమిత్తమే సమస్తమును చేయుచున్నాము". - ( 2కోరింథీ. 13: 8).


గమనిక: యేసు ద్వారా ప్రతిష్ట చేయబడిన ఆ సత్యము అనగా అపోస్తలులు బోధ యందు ఉంటూ వారు తెలియపరిచిన ప్రకారముగా ఎందరు అయితే  లోబడి దేవుని ఆరాధన చేయు కార్యక్రముము వారు మాటలు ద్వారా ఎందరూ అయితే అనుసరిస్తూ ఆరాధన చేస్తున్నారో వారె "యధార్ధముగా తండ్రిని సత్యముతోను ఆరాధన చేయువారు".


ఈ క్రింది అంశములు ప్రతి వారు యొక్క ఆరాధనలో భాగములో ఖచితముగా ఉండాలి 

◆ అపొస్తలుల బోధయందును, -- (యోహాను 17:14, 17-21; అపో.కార్య 2:42; 2 దెస్స 2:15).
◆ సహవాసమందును, -- (హెబ్రీ 10:23-24; 1 కోరింది 7:24; 1 యోహాను 1:3).
 రొట్టె విరుచుటయందును, -- (అపో.కార్య. 20:7; 1 కోరింది 11:23-29).
◆ ప్రార్థన చేయుటయందును, -- (యోహాను 16:23; 1తిమోతి 2:1,8).
◆ పాటలు (ఎపేసి 5:19; కొలసి 3:16; హెబ్రీ 13:15).
◆ కానుకులు -- (1 కోరింది 16:1-2; 2 కోరింది 9:7).

(మీ ఆరాధన క్రమములో పైన తెలిపిన ఏ ఒక్క అంశము లేకపోయినా అది యదార్ధమైన ఆరాధన కాదు).

👊 హెచ్చరిక - పైన తెలిపిన ప్రతి అంశము యందు కూడా యదార్ధమైన ఆరాధికుడు ఆత్మతోను, సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధన చేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

6 comments

comments
Suresh
June 11, 2017 at 8:08 AM delete

Thanks Brother Manohar

Reply
avatar
November 24, 2022 at 9:26 AM delete

బ్రదర్ వందనాలు పరిశుద్ధాత్మను బాప్తీసమమునకు ముందే పొందాలి

Reply
avatar
May 12, 2024 at 7:50 AM delete

ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని తీసిన సహోదరులకు వందనాలు

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16