క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క నమూనా (The New Testament Church – A Chart)


ప్రభువు నందు  ప్రియులకు మా హృదయపూర్వక వందనములు. క్రొత్త నిబంధనలో నిర్మితమైన ప్రభువు సంఘము  లేఖనముల ఆధారముగా ఉన్నదో లేదో  వివరంగా  తెలుసుకొనుటకు ఈ అంశము వ్రాస్తున్నాము. తెలియని వారికి చాలా సులభముగా అర్థమగుటకు, తెలిసినవారికి మరింత అవగాహన కొరకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకొనుచున్నాము. 


A). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క పరిపాలన ప్రణాళిక"  :
»  ప్రవచనము. : (యెషయా. 2:2-3).
»  సన్నాహము. : (మత్తయి. 16:13-18).
»  స్థాపన. : (అపో.కార్య. 2:1-47).
»  స్థితి. : (హెబ్రీ. 12:22-29).
»  ఉద్దేశ్యము. : (1కొరింధీ . 15:24-29).


B). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క ఆధ్యాత్మిక  స్వభావం" :
»  ఆధ్యాత్మికమైన మందిరం. : (1 తిమోతి.  3:15).
»  ఆధ్యాత్మికమైన దేవాలయం. : (ఎఫెసీ. 2:19-22).
»  ఆధ్యాత్మికమైన సమూహము. : (హెబ్రీ. 12:23).
»  ఆధ్యాత్మికమైన శరీరము. : (1 కొరింధీ . 12:13).
»  ఆధ్యాత్మికమైన రాజ్యము. : (యోహాను. 18:36).


C). "క్రీస్తునకు క్రొత్త నిబంధన సంఘముతో గల దైవికమైన సంబంధం" :
»  సంఘమును నిర్మించినవాడు క్రీస్తే. : (మత్తయి. 16:18).
»  సంఘమును కొన్నవాడు క్రీస్తే. : (అపో.కార్య. 20:28, ఎఫెసీ. 5:25).
»  సంఘమునకు శిరస్సు క్రీస్తే. : (ఎఫెసీ. 5:22-32, కోలస్సి. 1:18).
»  సంఘమునకు పునాది వేసినవాడు క్రీస్తే. : (1 కోరింది. 3:11, ఎఫెసీ. 2:20).
»  సంఘమునకు రక్షణకర్త క్రీస్తే. : (ఎఫెసీ. 5:23).


D). "క్రొత్త నిబంధన సంఘమునకు క్రీస్తుతో గల దైవికమైన సంభంధం" :
»  క్రీస్తునకు వధువు సంఘము . : (ఎఫెసీ. 5:23-32).
»  క్రీస్తు యొక్క శరీరము సంఘము. : (కోలస్సి. 1:24, ఎఫెసీ. 1:23).
»  క్రీస్తు యొక్క రాజ్యము.సంఘము. : (యోహాను. 18:36).
»  క్రీస్తు యొక్క మంద సంఘము. : (అపో.కార్య. 20:28).
» దీపస్తంభము. : (ప్రకటన. 1:12-20).


E). "క్రొత్త నిబంధన సంఘమునకు గల దైవికమైన  పేర్లు" :
»  దేవుని సంఘము. : (1 కోరింది. 1:2).
»  క్రీస్తు సంఘము. : (రోమా. 16:16).
»  జ్యేష్ఠుల సంఘము. : (హెబ్రీ. 12:23).
»  ప్రభువు సంఘము. : (అపో .కార్య. 20:28).
»  సంఘము. : (ఎఫెసీ. 3:10).
»  రాజ్యము. : (మత్తయి. 16:19).


F). "క్రొత్త నిబంధన సంఘ సభ్యులకు పెట్టబడిన లేఖనానుసారమైన పేర్లు" :
»  క్రైస్తవులు. : (1 పేతురు 4:16).
»  దేవుని కుమారులు. : (గలఁతి. 3:26).
»  సహోదరులు. : (గలఁతి. 6:1).
»  పరిశుద్ధులు. : (రోమా. 1:7),
»  శిష్యులు. : (అపో.కార్య. 11:26).


G). "క్రొత్త నిబంధన సంఘములో సభ్యత్వం పొందుటకు" :
»  వినాలి. : (యోహాను. 5:24, అపో.కార్య. 8:5-6,రోమా. 10:17, ప్రకటన. 1:3).
»  విశ్వసించాలి. : (యోహాను. 8:24, అపో .కార్య. 16:31, రోమా. 10:17, హెబ్రీ. 11:6).
»  మారుమనస్సు పొందాలి. : (లూకా . 13:3, అపో.కార్య. 2:38, 17:30).
»  ఒప్పుకో వాలి. : (మత్తయి. 10:32-33, యోహాను. 20:31, అపో.కార్య. 8:37,రోమా. 10:10).
»  బాప్తీస్మం పొందాలి. : (మార్కు. 16:16, అపో.కార్య. 2:38, 22:16, 1పేతురు. 3:21).


H). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క యదార్ధ ఆరాధన  నిజరూపము" :
»  ప్రార్థన. : (అపో.కార్య. 2:42, 1 తిమోతి. 2:1,8).
»  పాటలు. : (ఎఫెసీ. 5:19, కోలస్సి. 3:16, హెబ్రీ. 13:15).
»  బోధ. : (యోహాను. 17:14-21, అపో.కార్య. 2:42, 2 ధెస్సలొనీక. 2:15, 2 తిమోతి. 4:1-4).
»  ప్రభు బల్ల. : (అపో.కార్య. 2:42, 20:7,1 కోరింది. 11:23-29).
»  కానుకలు. : (1 కొరింధీ . 16:1-2, 2 కోరింది. 9:7).


I). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధి
, పరిచర్య ధర్మము" :
»  పెద్దలు. : (1 తిమోతి. 3:1-7, తీతుకు .1:5-9).
»  పరిచారకులు. : (1 తిమోతి .3:8-13).
»  బోధకులు. : (2 తిమోతి 4:1-5).
»  ఉపదేశకులు. : (హెబ్రీ. 5:12-14).
»  సభ్యులు. : (1 కోరింది. 12:23-27).


J). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క పని" :
»  సువార్తను ప్రకటించాలి . : (మత్తయి. 28:18-20).
»  తప్పిదములో ఉన్న సహోదరులను బాగుచేయాలి. : (గలఁతి. 6:1).
»  దేవుని ఆరాధించాలి. : (యోహాను. 4:24).
»  క్రీస్తును జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. : (1 కోరింది. 11:23-29).
»  దేవుని సేవ చేయాలి. : (హెబ్రీ. 12:28-29).
» క్రీస్తును సేవించాలి అనగా సేవ చేయాలి. : (యోహాను. 12:26).
»  విశ్వాసగృహముగా ఉన్నవారికి మేలు చేయాలి. : (గలఁతి. 6:10).


K). "క్రొత్త నిబంధన సంఘమునకు నియమింపబడిన దేవుని అధికారి" :
»  సంఘమునకు రక్షకుడు క్రీస్తే. : (ఎఫెసీ. 5:23, లూకా. 2:11, మత్తయి. 1:21).
»  సంఘమునకు దేవునికి మధ్యవర్తి క్రీస్తే. : (1 తిమోతి. 2:5).
»  సంఘమును ఏలువాడు క్రీస్తే. : (ఎఫెసీ. 1:22-23, అపో.కార్య. 2:36).
»  సంఘమునకు న్యాయాధిపతి క్రీస్తే. : (2 కోరింది. 5:10).


L). "క్రొత్త నిబంధన సంఘము దేవుని అంగీకారం పొందాలంటే" :
»  మహిమగలిగినదై ఉండాలి. : (ఎఫెసీ. 5:25-27).
» నిష్కళంకంగా ఉండాలి. : (2 పేతురు. 3:14).
»  పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. : (పేతురు. 1:14-16).
»  నిర్దోషంగా ఉండాలి. : (ఎఫెసీ. 1:4).
»  లోపము లేనివారిగా ఉండాలి. : (కొలస్సి. 1:22).


కావున ప్రియులారా, మీరు ఏ సంఘముగా కట్టబడ్డారో ఆలోచన చేయండి. క్రొత్త నిబంధనలో నిర్మించిన క్రీస్తు సంఘముగా(CHURCH OF CHRIST) కట్టబడినచో దేవునికి స్తోత్రము. ఒకవేళ ఇప్పటికీ కట్టబడనిచో  పై వచనాల ఆధారముగా నిజ సంఘము గూర్చి తెలుసుకోవాలని మా మనవి.  ఈ సందేశము చదివిన వారంతా దేవుని చిత్తములో కొనసాగాలని మమ్మల్ని మేము హెచ్చరిక చేసుకొనుచూ మీకు మనవి చేయుచున్నాము.
మీ ఆత్మీయులు,
నవీన మనోహర్.  

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

4 comments

comments
March 25, 2019 at 2:34 PM delete

ప్రభువు నామములో సహోదరులకు వందనములు... చక్కటి సందేశం అందించారు.

Reply
avatar
Anonymous
October 1, 2019 at 12:21 PM delete

క్రొత్త నిబంధన అంటే ఏమిటి?

ధర్మశాస్త్రం అంటే 10 ఆజ్ఞలు..
మరి క్రొత్త నిబంధన?

Reply
avatar
April 10, 2022 at 6:54 AM delete

The churches of christ salute you రోమా 16:16

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16