ఎవరు శాపగ్రస్తులు.? (Who is a cursed.?)

ఎవరు శాపగ్రస్తులు.?


★ "దేవుని ఆజ్ఞలు విడిచి తిరుగువారు శాపగ్రస్తులు". (కీర్తనలు. 119:21).

 "దేవుడు శపించిన దానిని హత్తుకొనేవారు". (యెహోషువ. 7:12).

★ "ప్రతీభార్య- తన భర్త బ్రతికి యుండగా వేరొక పురుషుని ఆశ్రయించువారు". (సంఖ్యా. 5:27).

★ "భక్తిహీనులై యుండిన గృహస్తులు". (సామెతలు. 3:33).

 "దేవుని ప్రజలను శపించాలనుకునేవారు". (సంఖ్యా. 23:8).

 "దేవుని పోలికగా ఉన్న తన సహోదరుని శపించేవారు". (యాకోబు. 3:10).

 "దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడివారు". (కొరింథీ. 2:17; ప్రకటన. 22:18,19).

 "వ్యభిచారము మానలేని కన్నులు కలిగినవారు". (పేతురు. 2:14).

 "భిన్నాభిప్రాయాలు రహస్యముగా బోధించేవారు". (పేతురు. 1-3).

 "అక్రమము చేయువారు". (మత్తయి. 7:22).

 "క్రీస్తు మాటల ప్రకారం చేయక ప్రభువునామ స్మరణం చేయువారు". (లూకా. 6:46).

 "దేవుడు తెలియజేసిన వాటిని చేయనివారు". (ఆది. కాం3:6).

 "దేవుడు తెలియజేయనివాటిని చేసేవారు". (లేవీ.కాం.10:1).

 "క్రీస్తునందు ఇబ్బందులు పడుచున్నవారికి సహాయపడనివారు". (మత్తయి. 25:41).

 "ఈ లోకాన్ని ప్రేమించేవారు". (1యోహాను. 2:15).

 "దేవున్ని హృదయపూర్వకముగా ఘనపరచనివారు". (మలాకీ. 2:2).

 "కానుకల విషయములో వెనుకడుగు వేసేవారు". (మలాకీ. 3:9).

 "హృదయంలో నిశ్చయించుకొన్న ప్రకారం దేవునికి ఇవ్వనివారు". (అపొ.కా5:5).

 "జీవము గల దేవున్ని విడిచి ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించువారు". (నిర్గమ. 22:20).

 "అన్యాయముగా తన తండ్రినైనను తన తల్లినైనను నిర్లక్ష్యము చేయువారు". (ద్వితీయో. 27: 16).

 "పరదేశికేగాని, తండ్రిలేనివారికేగాని, విధవరాండ్రకేగాని అన్యాయపు తీర్పు తీర్చువారు". (ద్వితీయో.27:19).

 "అక్రమసంబంధం కలిగినవారు". (ద్వితీయో27:22).

 "ఇతరులకు ప్రాణహాని చేయుటకు లంచము పుచ్చుకొనువారు". (ద్వితీయో27:25).

 "దేవుని చట్టమును అనుసరించనివారు". (యిర్మీయా. 11:3).

 "దేవుడైన యెహోవాను విడచి నరులను ఆశ్రయించువారు". (యిర్మీయా. 17:5).

 "దేవుడైన యెహోవా కార్యములను అశ్రద్ధగా చేయువారు". (యిర్మీయా. 48:10).

 "భిన్నమైన బోధలు బోధించేవారు వినేవారు కూడా". (గలతీ. 1:8).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16