"నోరు తెరవద్దు" (Shut your mouth)

"నోరు తెరవద్దు"


ఏ ఏ  సందర్భాలలో నోరు తెరవకుండా ఉండాలి?

● కోపము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. – (సామెతలు. 14:17).
● ఏ విషయములోనైనా నిజా నిజాలు తెలియనప్పుడు. – (సామెతలు. 18:13).
● ఏ విషయములోనైనా సరియైన అవగాహన లేనప్పుడు. – (ద్వితియో. 17:6).
● నీ మాటలను బట్టి నీ సహోదరుడు బలహీనపడే సమయములో. – (1 కొరింధి. 8:11).
● నీ మాటలు ప్రభువును, కుటుంబమును మరియు స్నేహితులను బాధపెట్టేలా (లేదా) దూషించేలా ఉన్నప్పుడు. – (1 పేతురు. 2:21-23).
● పాపము చేయుటకు మరియు అపహాస్యము చేయుటకు ప్రేరేపణ కలిగినప్పుడు. – (సామెతలు. 14:9).
● నీ మాటలు నీతిగా అనిపించనప్పుడు. – (సామెతలు. 8:8).
● దేవుని సన్నిధిలో అనాలోచితమైన మాటలు పలుకుటకు నీ హృదయము త్వరపడినప్పుడు. – (ప్రసంగి. 5:2).
● మితమైన మాటలు నీ నోటి వెంట రానప్పుడు. – (సామెతలు. 17:27).
● విషయము నీకు సంబంధించినది కానప్పుడు. – (సామెతలు. 14:10).
● మూర్ఖపు మాటలు మాట్లాడుటకు ప్రేరేపణ కలిగినప్పుడు. – (సామెతలు. 4:24).
● నీ మాటలు ఎదుటివారికి కీడును కలిగిస్తున్నాయని తెలిసినప్పుడు. – (సామెతలు. 16:27).
● నీ మాటల వలన మంచి స్నేహమును కూల్చుకున్నపుడు. – (సామెతలు. 25:28).
● నీ ఆలోచనలు శాపకరముగా ఉన్నప్పుడు. – (యాకోబు. 3:9).
● కీడు విషయములో నీ మనస్సును అణచుకొనలేనప్పుడు. – (సామెతలు. 25:28).
● జ్ఞానవంతమైన మాటలు వినునప్పుడు. – (సామెతలు. 13:1).
● నీ మాటలు నీకు ప్రీతికరమైనవి అనే భావన కలిగినప్పుడు. – (సామెతలు. 18:21).
● చెప్పిన మాటనే ఒకటికి రెండుసార్లు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు. – (సామెతలు. 19:13).
● నీ మాటలు దోషము చేయుటకు ప్రేరేపణ కలిగించినప్పుడు. – (సామెతలు. 24:24).
● పని చేయకుండా నోటి మాటలు ద్వారానే లాభమును ఆశించినప్పుడు. – (సామెతలు. 14:23).


(సామెతలు. 21:23)
నోటిని నాలుకను భద్రము చేసికొనువాడు శ్రమలనుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్ బాబు. 
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

8 comments

comments
Anonymous
July 15, 2017 at 10:35 PM delete

Good brother ... Nice topic

Reply
avatar
July 15, 2017 at 10:36 PM delete

వందనములు సిస్టర్.

Reply
avatar
July 15, 2017 at 10:53 PM delete

వందనములు సిస్టర్

Reply
avatar
ఉదయ్ కుమార్
July 15, 2017 at 10:56 PM delete

నాలో ఉండే లోపమును గుర్తించాను మీరు వ్రాసిన ఈ అంశము బట్టి... ;-( దేవునికి మహిమ ఘనత కలుగును గాక ఆమెన్.

వందనములు బ్రదర్ KM

Reply
avatar
July 15, 2017 at 10:56 PM delete

వందనములు బ్రదర్.

Reply
avatar
Srinu
July 16, 2017 at 2:31 PM delete

Good explanation Brother KM

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16