"మానవుని కొరకు దేవుని సంకల్పము" (God's plan for Men)

"మానవుని కొరకు దేవుని సంకల్పము"

అందరికీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మా హృదయపూర్వక వందనములు.

: “దేవుడు” :


1). మన దేవుడు శాశ్వతమైనవాడు - (1 తిమోతి. 1:17)
2). మన దేవుడు నిరంతరము ఉన్నవాడు - (యెషయా. 40:28). 
3). మన దేవుడు ఆది లేనివాడు, అంతము లేనివాడు  (నిర్గమా. 3:14).

»»  ఆది, అంతము లేని శాశ్వతమైన మన దేవుడు మానవులను కూడా శాశ్వతమైన వారిగా ఆయన  స్వరూపములో, ఆయన పోలికలో నిర్మించాడు. (ఆది. కాం. 1:26:27).


: “మానవుడు” :


1). ఈ భూమి మీద మానవులను పుట్టించినవాడు దేవుడు  (నిర్గమా. 4:11; కీర్తనలు. 100:3; ప్రసంగి. 7:29).
2). మానవుడు దేవుని స్వరూపములో, దేవుని పోలికగా చెయ్యబడిన వాడు. - (ఆది. కాం. 1:26).
3). మానవుడు రెండు భాగాలు బాహ్య పురుషునిగా (దేహము); ఆంతర్య పురుషునిగా (ఆత్మ) నిర్మింపబడినవాడు. (2 కోరింథి. 4:16).

»»  దేవుని స్వరూపము, దేవునిపోలికలో నిర్మించబడిన మానవుడు కూడా శాశ్వతమైనవాడు. చావు దేహానికి ఉంటుంది కాని, ఆత్మకు చావు లేదు. (ప్రసంగి. 3:20; 12:7; యోహాను.6:63). అందువలన శాశ్వతమైన మానవుని కొరకు దేవుడు సంకల్పము చేశాడు.


I). “సంకల్పము  ఎవరు/ఎప్పుడు/ ఎవరి కోసం/ఎవరి నందు చేశారు”..?

»  సంకల్పము అనగా పథకం (లేదా) ప్రణాళిక. «

A). "మానవుని కొరకు దేవుడు సంకల్పమును చేశాడు".?
సృష్టి లేనప్పుడే(అనాదిలో) దేవుడు సమస్త మానవాళి కొరకు సంకల్పము చేశాడు. - (ఎఫెసి. 1:6; 2 తిమోతి. 1:9; 1 పేతురు. 1:20. cf).

ఎవరైన గోపురము కట్టుటకు ముందే ఆలోచన చేస్తారు కదా! - (లూకా. 14:28. cf)
గోపురము కొరకే తగులుబడి  ఆలోచన చేస్తే శాశ్వతమైన మానవుని కొరకు దేవుడు సృష్టి లేనప్పుడే ఆలోచన చేశాడు.

B). "మానవుని రక్షణ కొరకు దేవుడు ఎవరినందు సంకల్పము చేశాడు".?
“మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు” మనుష్యులందరిని రక్షించాలని దేవుడు సంకల్పము చేశాడు .- (ఎఫెసి. 3:8-11; 1 తిమోతి. 2:4. cf).

C). "మానవుని కొరకు దేవుడు చేసిన సంకల్పమును ఎవరైన నిరాకరించవచ్చా".?
 “ఏ మానవుడు” నిరాకరించకూడదు. - (లూకా. 7:30).


సంకల్పము చేసినది :- మన తండ్రియైన పరమదేవుడు
 సంకల్పము ఎప్పుడు చేశారు :- అనాదిలో(సృష్టికి ముందు).
 సంకల్పము ఎవరి కోసం చేశారు :- సమస్త మానవాళి కొరకు
 సంకల్పము ఎవరి నందు చేశారు :- మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు


II).  దేవుని సంకల్పము ఏమిటి.?

A). "దేవుని భవిష్యద్‌ జ్ఞానమును బట్టి సమస్త మానవాళి అపరాధములకు పాపములకు క్షమాపణ కలుగుట కొరకు యేసు సిలువ మరణము అనుభవించాలని దేవుడు అనాదిలో నిర్ణయించాడు". - (అపో.కార్య. 2:23; ఎఫెసి. 1:7; 1 పేతురు. 1:18-21).   

B). "సువార్త ప్రకటన యను వెఱ్ఱి తనముచేత నమ్మువారిని రక్షించుట". - (1 కోరింథి. 1:21).

C). "ఏ బోధ వలన మనుష్యులు రక్షింపబడతారో, ఆ బోధను అనగా అపొస్తలుల బోధను దేవుడు అనాదిలో నిర్ణయించాడు". - (1 కోరింథి. 2:7; అపో.కార్య. 2:42; రోమా. 16:24-25.cf).

D). "అపొస్తలుల బోధ విని రక్షింపబడిన వారిని మాత్రమే కుమారులుగా స్వీకరించాలని దేవుడు అనాదిలో నిర్ణయించాడు". - (ఎఫెసి. 3:4-7).

E). "క్రీస్తు సంఘము" (Church of Christ) దేవుని ఆలోచనలో సృష్టికి ముందుగానే(అనాదిలో) ఉన్నది.- (ఎఫెసి. 3:8-11.cf).


III). దేవుని సంకల్పము ఎప్పటికీ మార్చబడదు.

"యేసు సిలువ మరణము గాని,  అపోస్తలుల బోధ గాని, క్రీస్తు ద్వారా రక్షింపబడినవారు ఉండవలసిన క్రీస్తు సంఘమును(Church of Christ) గాని దేవుడు ఎవ్వరి కోసము ఎప్పటికీ మార్చడు".

దేవుని  సంకల్పము మార్చబడనిది. - (హెబ్రీ. 6:17).

⥇ ఉదాహరణకు: యేసు శరీరధారియై మన మధ్యకు వచ్చి మరణముయొక్క బలముగలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణముద్వారా నశింపజేయుటకును, జీవితకాలమంతయు మరణభయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన సమస్త  మానవజాతిని  విడిపించుటకు ఆయన  సిలువ మరణము పొందాలని (యోహాను. 1:1-2; 14; హెబ్రీ. 2:14-16) "దేవుడు అనాదిలో నిర్ణయించిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేసిన తన సంకల్పమును మార్చలేదు".(మత్తయి.26:36-39; మార్కు. 14:32-36; లూకా.22:39-44.cf).

                   "కావున నేడు మనము అనాదిలో దేవుడు నిర్ణయించిన సంకల్పములో ఉన్నామో. ? లేదో. ? ఆలోచన చేద్దాము, లేఖనములు పరిశీలన చేద్దాము, దేవుడు అనుగ్రహించు ఆశీర్వదములు పొందుకొందాము".

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 comments

comments
April 17, 2020 at 10:15 PM delete

Vandanamulu anna.1thimothi 6:16 gurchi vivarana isthara.

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16