"దేవుని ప్రేమ" (God is Love)

అంశము: "దేవుని ప్రేమ"

నా తోటి పరిశుద్ధులకు, మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు.

1యోహాను 4: 8
దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి(దేవుడు ప్రేమయైయున్నాడు), ప్రేమలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు.

● దేవుడు తన స్వభావము బట్టి ప్రేమయైయున్నాడు.
● దేవుడు తన స్వరూపము బట్టి ప్రేమయైయున్నాడు.
● ప్రేమయైయున్న దేవుడు తన వాతావరణమును(పరలోకమును) ప్రేమతో నింపియున్నారు.
● ప్రేమయైయున్న మన తండ్రినైనా దేవుడును ప్రేమలేని వాడు ఎరుగడు.
● తన పిల్లులు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అనేది దేవుని యొక్క కోరిక.


★ మన దేవుడు కంటికి కనిపిoచేవాడు కాదు. ఆయన అదృశ్యడు. (యోహాను. 1:18; 1 యోహాను. 4:12).
★ ఆ అదృశ్యదేవుని యొక్క స్వరూపి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. (కొలస్సీ. 1:15).


"తన ప్రేమను నరుడు నిర్మాణము ద్వారా ప్రదర్శించుట"


★  "మరణములేని స్థితి"
 దేవుడు "తన స్వరూపమందు" నరులుకు మాత్రమే ఇచ్చుట విషయములోనే దేవుని నరులును ఎంతగా ప్రేమించాడో అనేది అర్ధము అగుచున్నది. (ఆది కాండము. 1:26-27). దేవుని స్వరూపములో చేయబడిన వాడు మరణము లేనివాడు.

★  "పాపము చేయలేని స్థితి"
"నీతి స్వరూపుడు" అనగా "పాపమూ లేని వాడు లేదా చేయనివాడు". (యోహాను. 17:25) ఇటువంటి మన దేవుడు నరులును  పాపిగా సృజించలేదు మరియు పాపము చేయలేని బుద్ధిని మనకు అనుగ్రహించాడు. నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతి ద్వేషించే తత్వముతో దేవుడు నరుని నిర్మాణము చేసాడు.

★  "అబద్ధమాడజాలని స్థితి"
దేవుడు సత్యస్వరూపుడు (ప్రకటన. 6:10).
"సత్యస్వరూపి" అనగా అబద్ధము మాట్లాడలేనివాడు అని అర్ధము.  మన దేవుడు, అబద్ధమాడజాలని వాడు (హెబ్రీ. 8:18).

★  "ద్వేషించలేని స్థితి".
దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి (1 యోహాను. 4:8). దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి తన రూపములో చేసెను. కావున నీ తోటి సహోదరుడును నీవు ద్వేషించకూడదు. మనకు ప్రేమించే స్థితిని ఇచ్చాడు కానీ ద్వేషించే స్థితిని తన నిర్మాణము ద్వారా ఇవ్వలేదు.


యేసు ద్వారా చూపిన ప్రేమ


● మన పాపములు విషయములో మనము యుగయుగాలు శిక్ష అనుభవించలేమని "ప్రాయశ్చిత్తమైయుండుటకు తన కుమారుని ఇచ్చాడు". (1 యోహాను. 4:10).
● "మన అపరాధములను మన మీద మోపక, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుటలో మన అపరాధములన్నియును యేసు మీద మోపాడు..." (1 కొరింది. 5:19-21).
● మనము ప్రేమించుట విషయములో చివరికి తన "కుమారుడు చేతిని విడిచి పెట్టుటలో" అయనకు మన యెడల ఉన్న ప్రేమ కనబడుతుంది. (మత్తయి. 27:46).
● మనము నశింపక నిత్య జీవము పొందుటకు యేసు అనుగ్రహించెను. (యోహాను. 3:16).
● పాపమరణములు నియమము నుండి దేవుని ప్రేమ క్రీస్తు బలి ద్వారా విడిపిచింది - (రోమా. 8:1-4).
● క్రొత్త నిబంధన చేయుటలో దేవుని ప్రేమ ఉంది. మనము చేసే ప్రతి పాపము విషయములో యేసు మీద కక్ష తీర్చుకొని మన మీద ఉండే కోపమును చల్లార్చుకొని మనతో సమాధానము పడి, దయగలిగి ఉన్నారు. (కీర్తన. 85:2-3; హెబ్రీ. 8:8-12).
● మనుష్యులు యెడల దేవుని దీర్ఘశాంతము వహించుటలో ప్రేమ ఉంది. (2 పేతురు. 3:15).
● ప్రతి ఒక్కరి జీవితములో మార్పులు లేదా దిద్దుబాటు విషయములోను, యెవడును నశింపకూడదని, దీర్ఘశాంతము వహించుటలో దేవుని ప్రేమ ఉంది. (2 పేతురు. 3:9; రోమా 2:4).
● తన రాజ్యమును నీ కొరకు సిద్ధపరిచాడు. (మత్తయి 25:34) నరకమును నీ కొరకు సిద్ధపరచలేదు.(మత్తయి. 25:41). ఆ విషయములో దేవుని ప్రేమను కనపరుచుకొన్నాడు.


మనము చేయవలసిన పని


1) 1యోహాను 4: 11
ప్రియులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు ప్రేమింపగా మనమొకనినొకడు ప్రేమింప బద్ధులమైయున్నాము.

2) 1యోహాను 3: 16
ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణముపెట్టెను గనుక దీనివలన ప్రేమ యెట్టిదని తెలిసికొనుచున్నాము. మనముకూడ సహోదరుల నిమిత్తము మన ప్రాణములను పెట్ట బద్ధులమైయున్నాము.

3) 1యోహాను 3: 18
చిన్నపిల్లలారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక క్రియతోను సత్యముతోను ప్రేమింతము.

4) రోమీయులకు 12: 9
మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదై యుండవలెను. చెడ్డదాని నసహ్యించుకొని మంచిదానిని హత్తుకొని యుండుడి.

5) రోమీయులకు 12: 10
సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగముగల వారై, ఘనతవిషయములో ఒకని నొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి.

6) 1కోరింథీయులకు 14: 1
ప్రేమ కలిగియుండుటకు ప్రయాసపడుడి(మూలభాషలో-ప్రేమను వెంటాడుడి) .

7) గలతియులకు 5: 13
 ప్రేమ కలిగినవారై యొకనికొకడు దాసులైయుండుడి.

8) 1పేతురు 4: 8
ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా ఒకనియెడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమగలవారై యుండుడి.

9) 1యోహాను 2: 15
ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్నవాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు.

10) యోహాను 15: 13
తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

హెచ్చరిక 


మొదటి ఆజ్ఞ :-
నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెననునదియే. (మత్తయి. 22:37).

రెండవ ఆజ్ఞ :-
నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనను. (మత్తయి. 22:39).


ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయెను.
(1 యోహాను. 2:5).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16