"బైబిల్ లో ఐదు రకాల ఆరాధనలు"

 

"బైబిల్ లో ఐదు రకాల ఆరాధనలు".


నా సహోదరులారా, మీ అందరుకి మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు వారు నామములో నా వందనములు.

【"బైబిల్ అంతటిలో ఐదు రకాల ఆరాధనలు కనిపిస్తున్నాయి" 】ఆవేమనగా;

❣ "విగ్రహాలుకి ఆరాధన" - (అపో.కార్య 17:23);
❣ "వ్యర్ధమైన ఆరాధన" - (మతాయి 15:9);
❣ "దేవదూత ఆరాధన" - (కొలసి 2:18);
❣ "స్వేచ్ఛ ఆరాధన" - (కొలసి 2:23);
❣ "సత్య ఆరాధన" లేదా "యధార్ధ ఆరాధన" -  (యోహాను 4:24).

A) "అన్యలు" -- "తెలియబడని లేదా విగ్రహాలుకి, దేవదూతా, స్వేచ్ఛా ఆరాధికులు".  (అపో. 17:23; కొలొస్స. 2:18; కొలొస్స. 2:23).

B) "మత శాఖలు" (క్రీస్తు సంఘము కానిది) -- "వ్యర్థ ఆరాధికులు (మత్తయి. 15:9).
మత శాఖలు అనగా "క్రీస్తు రక్తము చేత కడుగబడి (అపో. 20:28) కూడా మనుషులు యొక్క ఆలోచన మేర కట్టబడి, వివిధ నామములుతో పిలువబడిన సంఘములు".

C) "క్రీస్తు సంఘము" -- "ఆత్మతోను, సత్యతోను ఆరాధన చేయు వారు" (యోహాను 4:24; అపో.కార్య 2:41-42; అపో.కార్య 20:7; 1 కోరింది 16:2; ఎపేసి 1:23; కొలస్సి 1:18; రోమా 16:16)

● హెచ్చరిక ●

◆ ప్రియులారా, నీవు "అన్యుడు" (క్రీస్తును అంగీకరి౦చని వారు) అయినచో ఈ దినమే యేసు నీ పాపములు కొరకు ప్రాణము పెట్టుటకు వచ్చారు అని (మతాయి 1:21; లుకా 19:10); అయన యేసు లోకరక్షకుడు అని (యెహోను 4:42); దేవును కుమారుడు అని (మత్తయి 16:16); యేసు మన అందరి పాపములు కొరకు "మరణిచి, సమాధి చేయబడి, మూడోదినము లేచారు" అని(1 కోరింది 15:3-4). క్రీస్తును గుర్చిన మాట విని(రోమా 10:17); యేసు ప్రభువు అని ఒప్పుకొని (రోమా 10:9); మారుమనస్సు పొంది, పాప క్షమాపణ నిమిత్తము(అపో.కార్య 2:38) తండ్రియొక్కయు, కుమారునియొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములో బాప్తిస్మము పొంది(మత్తయి 28:19; అపో.కార్య 2:39-40) క్రీస్తు సంఘుముగా చేర్చాబడుటకు మీ హృదయములును త్రిప్పుకొనుడి. ఇకనైన మీ యొక్క "తెలియబడని, దేవదూతా, స్వేచ్ఛా ఆరాధనను విడిచి ఆత్మతోను, సత్యతోను ఆరాధన చేయుటకు (యెహోను 4:24) ఈ దినమే ఆలోచన చేసి నిర్ణయము చేయవలెను అని మిమ్మలి ప్రేమతో కోరుతున్నా..

◆ ప్రియులారా, నీవు ఒక "మత శాఖలుకు" (క్రీస్తు సంఘము కానిది) చెందినా వాడివా అయితే ఈ దినమే ఆ మత శాఖ బట్టి కాక మన అందరి ప్రభువు నామము "సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు" (మత్తయి 16:16) బట్టే క్రీస్తు సంఘము (ఎపేసి 1:23; రోమా 16:16) చేర్చబడుటకు మీ హృదయములును త్రిప్పుకొనుడి. మీకు తెలియక మీలో కొందఱు బోధకులు "వేయబడినది తప్ప, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు" (1 కోరింది 3:11) ఈ క్రమము విడిచి సొంతముగా సంఘములును స్తాపించుకుంటున్నారు. మీరు అయన మాటలకి లోబడి "మీ యొక్క వ్యర్థ ఆరాధన" (మతాయి 15:9) విడిచి పెట్టి.. క్రీస్తు సంఘముగా చేర్చబడుటకు ఆలోచన కలిగి మన తండ్రినైన దేవుడును "ఆత్మతోను, సత్యతోను ఆరాధన" (యోహాను  4:24)చేయవలెను అని మిమ్మలి ప్రేమతో కోరుతున్నా..

★  ప్రియులారా, నీవు ఒక "క్రీస్తు సంఘము" (Church of Christ) చెందిన వారు అయితే మీకు మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనములు.

మీరు "ఆత్మతోను, సత్యతోను ఆరాధన" (యెహోను 4:24) చేయుచు, సమాజముగా కూడుట మానక (హైబ్రీ 10:25), ఆసక్తి విషయములో మాంద్యులు కాక, ఆత్మయందు తీవ్రతగలవారై (రోమా 12:11), మొదటగా నీకు నీవే బోధ చేసుకొనుచు (రోమా 2:21), పరిశుద్ధలకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము పోరాటము చేయుచు (యుదా 1:3) అన్యులకి సువార్త ప్రకటన చేయు విషయములోను, మత శాఖలకి "సత్యము" లేదా "మొదటి శతబ్దపు అపోస్తలుల బోధ" నేరిoపిచుట విషయములోను(2 తిమోతి 2:15), దేవుని యొక్క సత్య క్రియగా పెట్టుకొని (ఎపేసి 2:10), క్రీస్తు శరీరములో మంచి అవయవముగాను (1కోరింది 12:27), క్రీస్తు లాంటి కుమారులుగాను, నిర్మలమైన వాక్యమను పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగాలి(ఎపేసి 1:3-4;1 పేతురు 2:3) అని మిమ్మలి క్రీస్తు నందు ప్రేమతో కోరుతున్నా...

గమనిక: సంఘము అంటే భవనము, కట్టడము, సంస్థ.. అని బైబిల్ సెలవు ఇవ్వలేదు. అటువంటి అపోహ కలిగి ఉంటే ఈ వచనములును పరిశీలన చేయగలరు. (ఎపేసి 1:23, కొలసి 1:18; 1 కోరింది 12:27).

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్ 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

1 comments:

comments
March 22, 2020 at 4:38 AM delete

Brother vandanamulu ఐదు రకాల ఆరాధనలు లేవు బ్రదర్ నాలుగు రకాల ఆరాధనలే ఉన్నాయి స్వేచ్ఛ ఆరాధన అన్న దేవదూత ఆరాధన అన్న ఒకటే బ్రదర్

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16