"దేవుని క్రమములో పురుషుని పాత్ర". (Role of Men)


అంశము: "దేవుని క్రమములో పురుషుని పాత్ర". 

నా తోటి సహోదరీ, సహోదరులారా!!

మీకు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు  నామములో నా వందనములు.(ఆదికాండము. 2: 7)
దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయెను.

నరుడు - దేవుని పోలిక దేవుని స్వరూపం - ఆత్మ

దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; (ఆదికాండము. 1:27).

ఆది యందు మన తండ్రియైన దేవుడు స్త్రీ లేనప్పుడే అనగా ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్న దినములలో(ఆదికాండము. 2:18) అయన తన ఆలోచనలను, ఆజ్ఞలను ఆదాముకి జారీచేశారు.

తండ్రియైన దేవుడు మొదటి మనుష్యుడు(నరుడు) ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు అని చూసి అతనికి సాటియైన సహాయము కొరకు దేవుడు ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించారు. (ఆది. 1:27; 2:18; 21-22).

● స్త్రీ ద్వారా శాపము కలుగకమునుపు వారు ఇరువురు దేవునితో మంచి ఆత్మీయ సంబంధములు కలిగి ఉండేవారు.
● దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి, ఫలించమని, అభివృద్ధిపొందమని, విస్తరించమని, భూమిని నిండించి దానిని లోబరచుకొనమని చెప్పెను. (ఆది. కాండ. 1:28).
● దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మరచి స్త్రీకి లోబడుట వలననే ఆదాము ఆమె చేత మోసగింపబడ్డాడు. (ఆది. 2:17; 3:17; 1 తిమోతి. 2:14).


"పురుషుని నాయకత్వములో ఆశీర్వదింపబడిన కుటుంబాలు"


● "నోవహు కుటుంబము" - (ఆది. 7:13; హెబ్రీ. 11:7).
● "అబ్రాహాము కుటుంబము" - (ఆది. 18:18-19; హెబ్రీ. 11:8; 17).
● "ఇస్సాకు కుటుంబము" - (ఆది. 25:21-23; హెబ్రీ. 11;9; 20).
● "యాకోబు కుటుంబము" - (ఆది. 28:13-15; హెబ్రీ. 11:21).
● "యోసేపు కుటుంబము" - (ఆది. 39:23; 41:45-46; హెబ్రీ. 11:22).
● "మోషే కుటుంబము" - (నిర్గమ. 2:21-25; 3:12 హెబ్రీ. 11:23-26).
● "యెహోషువ కుటుంబము" - (యెహోషువ. 24:15)
● "దావీదు కుటుంబము" - (2 సమూయేలు. 7:29).
● "యోబు కుటుంబము" - (యోబు. 1:1-5).
● "పేతురు కుటుంబము" - (1 కొరింథీ. 9:5).
● "అకుల కుటుంబము" - (అపొ.కార్య. 18:26; రోమా.16:3).
● "కొర్నేలి కుటుంబము" - (అపొ.కార్య. 10:1-2).
● "చెరసాల నాయకుని కుటుంబము" - (అపొ.కార్య. 16:27; 31-33)."స్త్రీకి లోబడిన పురుషుని యొక్క స్థితి"


● "హవ్వకి లోబడిన ఆదాము". - (ఆది. 3:6).
*ఫలితము - (ఆది. 3:9-21).
● "యెజెబెలుకి లోబడిన అహాబు" - (1 రాజులు. 21:6-8).  *ఫలితము - (1 రాజులు. 22:21-40).
● "భార్యలుకు లోబడిన సొలొమోను" - (1 రాజులు. 11:1-8).  *ఫలితము - (1 రాజులు. 11:11-14).
● "హేరోదియకు లోబడిన హేరోదు". - (మత్తయి. 14:3-11).
● "సప్పీరాతో ఆలోచనలో లోబడిన అననీయ" - (అపొ.కార్య. 5:1-4).  *ఫలితము - (అపొ.కార్య. 5:5-10). కుటుంబములో భార్య - భర్తల మధ్య పాత్ర 


A). భర్త భార్యకును అలాగుననే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడుపవలెను. -
(1 కొరింథీ. 7:3).
B). పురుషులారా, మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. - (ఎఫెసీ. 5: 25).
C). పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భార్యలను ప్రేమింప బద్ధులైయున్నారు - (ఎఫెసీ. 5:28)
D). ఎక్కువ "బలహీనమైన ఘటమని" భార్యను సన్మానించి - (1 పేతురు 3:7a)
E). జ్ఞానము చొప్పున కాపురము చేయాలి. - (1పేతురు 3:7b).
F). భార్యను లేదా భర్తను దూరముగా పెట్టె కార్యక్రమమును దేవుడు అంగీకరించడు. -
(1 కొరింథీ. 7:5).
G). భర్త తన సొంత భార్యను పోషించి సంరక్షించుకొనవలెను. - ( ఎఫెసీ. 5:30).
H). అవిశ్వాసురాలైన భార్య యుండి, ఆమె అతనితో కాపురము చేయ నిష్టపడిన యెడల, అతడు ఆమెను పరిత్యజింపకూడదు. -
(1 కొరింథీ. 7:12).
I). అవిశ్వాసురాలైన భార్య విశ్వాసియైన భర్తనుబట్టి (మూలభాషలో-సహోదరుని బట్టి) పరిశుద్ధపరచబడును. - (1 కొరింథీ. 7:14).
J). "మీరు యోగ్య ప్రవర్తనులై, తొందర యేమియు లేక ప్రభువు సన్నిధాన వర్తనులైయుండవలెనని యిది మీ ప్రయోజనము నిమిత్తమే చెప్పుచున్నాను." - (1 కొరింథీ. 7:33-35).
K). "సత్యము కొరకు పోరాటము చేస్తున్న తన భార్యకి పురుషుడు మంచి సహకారై ( అకుల వలె) ఉండాలి." - (అపొ.కార్య 18:26; రోమా 16:4).
L). "పురుషుడు వచ్చి భార్యను హత్తుకొనిన యెడల వారు ఇరువురు ఏక శరీరమైయుందురు కావున వారి ఆలోచనలు, పనులు, నిర్ణయాలు ఒక్కటిగా ఉండాలి" - (ఆది. 2:24; మత్తయి. 19:5; మార్కు. 10:7; ఎఫెసీ. 5:31).
M). "పిల్లలును దేవునిలో పెంచే కార్యక్రమము భార్యభర్తలకు ఇవ్వబడినది". - (ద్వితీయో. 6:7-9; సామెతలు. 22:6; ఎపేసి. 5:31).
N). భార్యకు బద్ధుడవైయుంటివా? విడుదల కోరవద్దు. భార్యలేక విడిగానుంటివా? వివాహము కోరవద్దు. - (1 కొరింథీ. 7: 27).
O). పురుషుడు తన యింటి వారును బాగుగా ఏలువాడునై యుండాలి. - (1 తిమోతి. 3:4).
P). పురుషుడు తన యింటివారిని ఏలనేరక పోయినయెడల అతడు దేవుని సంఘమును ఏలాగు పాలించును? - (1 తిమోతి. 3:5).

Note:- కుటుంబములో లోకానుసారమైన సమస్యలు ఉంటే సంఘములో ఆ పురుషుడు పరిపాలన చేయుటకు అర్హత లేదు.
"సంఘములో పురుషుని యొక్క బాధ్యత"● దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను(సరిగా విభజించు వానిగాను) నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము. - (1 తిమోతి. 2:15; ఎజ్రా. 7:10).
● ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలెనని కోరుచున్నాను. -
(1 తిమోతి. 2:8).
● వాక్చాతుర్యము లేకుండ సువార్త ప్రకటించాలి. - (1 కొరింథీ. 1:17; 2:1 9:16; ఎఫెసీ. 6;19 )
● మిక్కిలి అల్పులైన నీ తోటి సహోదరులకు మేలు చేయవలెను - (మత్తయి. 25:32-40; 2థెస్స. 3: 13).
● అపొస్తలుల ద్వారా వ్రాయబడిన ప్రతి పత్రికలో మనకి బోధింపబడిన విధులను(పారంపర్యములను) చేపట్టాలి. - (2థెస్స. 3:15; 2 తిమోతి 1:13).
● ఒకడు బోధించినయెడల దైవోక్తులను బోధించునట్టు బోధింపవలెను - (1 పేతురు. 4:11).
● సంఘములో అధ్యక్ష పదవిని ఆశించినయెడల (1 తిమోతి. 3:1-5) లో చెప్పబడిన లక్షణములు కలిగి ఉండవలెను.
● సంఘములో పెద్దగా ఉండగోరువారు (తీతుకు. 1:5-9) లో చెప్పబడిన లక్షణములు కలిగి ఉండవలెను.
● జారత్వమునకు దూరముగా ఉండాలి మరియు శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబము విషయములో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి - ( 1థెస్స. 4: 3; 1యోహాను. 2:16).
● సమాజముగా కూడుట మానక, ఒకనినొకడు హెచ్చరించుచు, ఆ దినము (ప్రభువు దినము) సమీపించుట మీరు చూచినకొలది మరి యెక్కువగా అలాగు చేయుచు, ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొల్పవలెనని(మూలభాషలో-లేపవలెనని) ఆలోచింతము. - (హెబ్రీ. 10:24-25).
● ఒకడు ఏ తప్పితములోనైనను చిక్కుకొనినయెడల ఆత్మసంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టివానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. -  (గలతీ. 6:1).
● సంఘములో పురుషులు మధ్య ఉపదేశము చేయుటకు తన భార్యకు అధికారము ఇవ్వకూడదు. - (1 కొరింథీ. 14:34-35; 1 తిమోతి. 2:12).
● పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనవలెను. - (రోమా. 12:1).
● బలహీనుల దౌర్భల్యములను భరించుటకు మరియు సత్యమునకు సహాయకులమవునట్టు(జతపనివారమవునట్లు) అట్టివారికి ఉపకారము చేయ బద్ధులమై యున్నాము. - (రోమా. 15:1; 3 యోహాను. 1:8).
● సంఘములో వృద్ధుని - తండ్రి గాను,
సంఘములో వృద్ధ స్త్రీలను - తల్లులు గాను,
సంఘములో యౌవనులను - అన్నదమ్ములు గాను, సంఘములో యౌవన స్త్రీలను - అక్కచెల్లెండ్రలు గాను భావించి హెచ్చరిక చేయుము. ఇది దేవుని దృష్టికనుకూలమైయున్నది. - (1 తిమోతి. 5:1-5).

గమనిక


◆ కుటుంబములో ప్రతి పురుషుడు తన యొక్క బాధ్యత సక్రమముగా నిర్వర్తిస్తే ఏ కుటుంబము కూడా దేవునికి దూరము కాదు.
◆ సంఘములో ప్రతి పురుషుడు తన యొక్క బాధ్యత గూర్చి ఆలోచించగలిగి అట్టి రీతిగా నడుచుకోగలితే ఆ సంఘము అభివృద్ధి చెందే విషయములో ముందడుగులో ఉంటుంది.

హెచ్చరిక


◆ స్త్రీ పాత్ర లేనిదే పురుషుడు నాయకుడు కాలేడు.
◆ పురుషుడుకు మాత్రమే ఇవ్వబడిన నాయకత్వపు లక్షణములను స్త్రీ అనుసరిoచకూడదు.

* దేవుని క్రమములో స్త్రీ పాత్ర * Click HERE

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్ బాబు గుడివాడ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

12 comments

comments
Anonymous
May 3, 2017 at 10:44 PM delete

Good Topic KM

Reply
avatar
Pradeep
May 3, 2017 at 10:54 PM delete

Super message Brother

Reply
avatar
బ్రదర్ . తిమోతి
May 3, 2017 at 10:57 PM delete

వందనములు బ్రదర్ KM స్త్రీ గూర్చి కూడా రాస్తే బాగుంటది. స్త్రీ పాత్ర చాలా కీలకమైనది కదా. పలు బోధలు వస్తున్నాయి. మీరు ఇచ్చిన వివరణ చాల బాగుంది. థాంక్స్

Reply
avatar
చట్ట. సురేష్
May 3, 2017 at 11:07 PM delete

KM అన్నా బాగా రాసారు. పురుషుడు పాత్ర ఎట్టిదో నేను తెలుసుకోగలిగాను. చాల థాంక్స్ అన్నా
వందనములు.

Reply
avatar
sri
May 4, 2017 at 12:36 AM delete

First time vintunna interesting Topic. Thanks Bro. km

Reply
avatar
David
May 4, 2017 at 5:04 AM delete

Amen Good post Brother KM

Reply
avatar
Bala Krishna
May 4, 2017 at 8:04 AM delete

Praise the Lord KM anna

Reply
avatar
nani
May 4, 2017 at 9:06 AM delete

Amen.

Praise the Lord bro.KM

Apostles ante emiti..? Erojullo ala evaru ayina piluvabadavacha? E post kasta naku koraku rasi ivvagakara bro.

Reply
avatar
Bala Krishna
May 4, 2017 at 10:39 AM delete

Good post manohar Anna

Reply
avatar
November 24, 2017 at 7:10 AM delete

Really needed topics for this generation also.
Thank you Brother
God bless you richly

Reply
avatar
June 28, 2019 at 10:32 PM delete

బ్రదర్ వందనాలు
ఈ lessons మాకు పంపగలరా!
మేము చార్ట్ లు A4 స్టిక్కర్ లా తీసుకుంటాము బ్రదర్ plz!!

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16