"సాతాను" (satan)

💌 అంశము: సాతాను (satan).

మీ అందరి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు.

» హీబ్రూ లో -  "שָׂטָ֔ן" - (śā·ṭān).
» గ్రీక్ లో - "Σατανς" - (satanas).
» ఇంగ్లీష్ లో - "SATAN".
» తెలుగు లో - "సాతాను".

★ "సాతాను" అనగా అర్ధము - "విరోధి" -(1 పేతురు. 5:8).★ సాతాను యొక్క పేర్లు మరియు స్వభావము ★


A). "అబద్ధికుడు" - (యోహాను. 8:44).

› ఆది నుండి వాడు అబద్ధికుడు మరియు అబద్ధమునకు తండ్రి.
◆ అబద్ధమాడు ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి.  (ప్రకటన. 3:9).

B). "నరహంతకుడు" - (యోహాను. 8:44).

› ఆదిలోనే ఆదాముకు, హవ్వకు ఆత్మీయముగా మరణము కలుగ చేశాడు - (ఆది. 3:10-11).
> కయీను చేత హేబెలును శారీరకముగా చంపించెను. - (ఆది. 4:8; 1 యోహాను. 3:12).
◆ నరుని హత్య చేయు ప్రతి ఒక్కరూ సాతాను పిల్లలు. - (1 యోహాను. 3:10).

C). "యుగ సంబంధమైన దేవత" - (1 కోరింధీ. 4:4).

> ఈ లోక దేవత సాతాను - (నాయ్య. 10:6; 1 సమూయేలు. 31:10; యెషయా. 37:38; అపొ.కార్య. 19:24-28).
> ప్రతి విగ్రహము వెనుక సాతాను ఉన్నాడు.
◆ విగ్రహారాధనతో కూడిన ఏ కార్యక్రమమునకైనా వారు సాతాను పూజ చేస్తున్నారు.

D). "అపవాది" - (ప్రకటన. 2:10).

> అపవాది అనగా నిందించువాఁడు.
> నిందలు వేసేవాడు - (ప్రకటన 12:10; ఆది. 3:5; యోబు. 1:3).
◆ తోటి వారి మీద నిందలు వేసే కార్యక్రమము అపవాది పనే.

E). "శోధకుడు" - ( మత్తయి. 4:3).

> పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించువాడు.
> దేవుని యెడల నుండే విశ్వాసపు విషయములో పాపము చేయుటకు శోధన చేస్తాడు - (యోబు. 1:13-19; 2:7-10; 1 దెస్స. 3:5).
> భార్య ద్వారా శోధిస్తాడు - (ఆది. 3:6; అపొ.కా. 5:1-4)
★ తల్లితండ్రులు ద్వారా పిల్లలుకు కోపము రేపి, అసత్యములో నడవమని చెప్పి, ఇష్టము కాని వాటిని చేయమంటూ శోధిస్తాడు.
> లోక స్నేహితులు ద్వారా శోధిస్తాడు - (1 కొరింది. 15:33).
> అవిధేయుడైన భర్త చేత శోధిస్తాడు.

దురాశ + శోధన = పాపము = మరణము (యాకోబు. 1:12-15).

F). "తంత్రగొండి" - ( 2 కొరింది. 2:11; ఎపేసి. 6:11).
> భేదములు, మోసము, కుయుక్తి కలుగజేయువాడు.

G). "వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతి". - (ఎఫెసి 2:2; 6:11).

◆ సాతాను స్థానము వాయుమండలము.

H). "చీకటి రాజ్యానికి రాజు" - ( మత్తయి 12:26).

> అంధకార సంబంధమైన రాజ్యము - (కొలస్సి. 1:13).
◆ యేసు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు అని నమ్మి, విశ్వసించని ప్రతి వారూ చీకటి రాజ్యములో ఉన్నవారే.

I). "లోక అధికారి" - (యోహాను. 14: 30).

> వాస్తవానికి మన సృష్టికర్త తండ్రియైన యెహోవా దేవుడే. అయన చేసిన ఈ అద్భుతమైన లోకమును సాతాను లోబరుచుకొన్నాడు.
> లోకమును అందలి సమస్తమును ప్రేమించువాడు దేవునికి దూరస్తుడు - (1 యోహాను. 2:16).
◆ క్రైస్తవులైన మనము లోకములో ఉన్నవారుని "చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపునకు" త్రిప్పాలి. - (అపో.కార్య 26:16-18).

J). "దుష్టుడు". - (మత్తయి. 13:18-19).

> దుష్టుడు అనగా "దురాత్ముడు, దుష్టశీలుడు మరియు చెడ్డవాడు".
> వాక్యము విని మరి గ్రహిచలేని వారు యొక్క హృదయము లోనుండి విత్తబడిన వాక్యమును ఎత్తుకుపోయేవాడు.
◆ దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రము చేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు - (1 యోహాను. 5:17).


★ "సాతానును ఎదిరించుట ఎట్లు?" ★

● దేవునికి లోబడాలి.
● అపవాదిని(సాతాను) ఎదిరించాలి.
● అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును. - (యాకోబు. 4:7).


◆ ( ఎఫెసీయులకు. 6: 10-18) ◆

∆  శిరస్సు - శిరస్త్రాణము - రక్షణ.
∆  చాతికి - మైమరుపు - నీతి.
∆ కుడి చేతికి - ఆత్మఖడ్గము - వాక్యము.
∆ ఎడమ చేతికి - డాలు - విశ్వాసము.
∆ నడుమునకు - దట్టి - సత్యము.
∆ పాదములకు - జోడు - సిద్ధ మనస్సు.


★ "సాతాను కడపటి స్థితి" ★

» మోసపరచిన అపవాది అగ్ని గంధకములుగల గుండములో పడవేయబడెను. - (ప్రకటన. 20:10).
» యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింపబడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని(అనగా-సాతనుకును) వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్ని లోనికి పోవుడి. - (మత్తయి. 25:41).
» గురుగులు  అగ్నిలో కాల్చివేయబడును - (మత్తయి. 13:24-30; 36-43).


"క్రైస్తవ జీవితములో సాతాను స్థానము పాదములు క్రింద". - (రోమా. 16:20).


గమనిక:

సాతాను జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు పరలోకములో ఒక దేవదూత అనే అపోహ కలిగి ఉంటే ఈ క్రింది అంశమును క్లిక్ చేసి చూడుము.

సాతాను పరలోకములో ఉండే ఒక దేవదూత..? ) CLICK

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్_నవీన

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

4 comments

comments
Anonymous
April 22, 2017 at 4:25 PM delete

Thank You Anna

Reply
avatar
Anonymous
April 22, 2017 at 4:49 PM delete

Super message brother

Reply
avatar
January 6, 2019 at 8:22 PM delete

మరి ఎక్కడనుండి వచ్చాడు వాణ్ణి ఎవరు సృష్టించారు బైబిల్ లొ నుండి చూపించు

Reply
avatar
January 10, 2019 at 8:37 AM delete

ఈ వెబ్సైట్ కేవలము "సత్యాన్వేషులుకి" మాత్రమే. వందనములు బ్రదర్/సిస్టర్.

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16