"మెల్కీసెదెకు" (Melchisedec)

"మెల్కీసెదెకు" మరియు "యేసుక్రీస్తు"నా తోటి సహోదరీ,సహోదరులారా!
మీకు మన రాజులుకి రాజునైన, మన ప్రధాన యాజకుడైన యేసుక్రీస్తు  నామములో నా వందనములు.


మెల్కీసెదెకు


●  "మెల్కీసెదెకు మహోన్నతుడగు దేవుని యాజకుడు" - (హెబ్రీ. 7:1).
● అతడు మొదట "నీతికి రాజనియు" - (హెబ్రీ. 7:2).
● "సమాధానపు రాజు లేదా షాలేము రాజు" అని అతని పేరుకి అర్ధము. - (హెబ్రీ. 7:2).
● "రాజు మరియు యాజకుడు" - (హెబ్రీ. 7:1-2).
● "బైబిల్ లో అతని వంశావళి లేనివాడును" - (హెబ్రీ. 7:3).
● "ఆదియైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడు" - (హెబ్రీ. 7:3).
● "దేవుని కుమారుని పోలియున్నాడు". - (హెబ్రీ. 7:3).
● "అహరోను (లేవి గోత్రము) సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడై". - (హెబ్రీ. 7:6).
● "లేవి యాజకులు కన్నా ఎక్కువ గలవాడు" - (హెబ్రీ. 7:6-9).
● "నిరంతరము యాజకుడుగా ఉన్నాడు" - (హెబ్రీ. 7:3).


యేసుక్రీస్తు 


● "క్రీస్తు మహోన్నతుడగు దేవుని ప్రధానయాజకుడు" - (హెబ్రీ. 6:20; 8:1-2).
● "నీతి నియమాలను ప్రేమించువాడు". - (హెబ్రీ. 1:8).
● "సమాధానకర్తయగు అధిపతి" - (యెషయా. 9:6).
● "రాజు మరియు యాజకుడు" - (జెకర్యా. 6:12-13).
● దైవ సంబంధముగా... శరీరసంబంధమైన ఆరంభం లేని వాడు (జగత్తుపునాది వేయబడక మునుపునుండే ఉన్నవాడు) - (యోహాను. 1:1-3;14; ఎఫెసి 1:2-6; 1 పేతురు. 1:20; హెబ్రీ. 1:2-9).
● "అనాదిగా ఉన్నవాడు" లేదా "ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడు" - (యోహాను. 8:58; ప్రకటన. 1:8).
● క్రీస్తు - "సజీవుడగు దేవుని కుమారుడు". - (మత్తయి 16:16; మత్తయి. 17:5; మార్కు. 9:7; లూకా. 9:35; 2 పేతురు. 1:17; హెబ్రీ. 1:5).
● "యూదా గోత్రమునందు పుట్టిన వాడు". - (మీకా. 5:2-4; మత్తయి. 2:5; హెబ్రీ. 7:14).
● "అహరోను మరియు మెల్కీసెదెకు  కన్నా హెచ్చయినవాడు". - (హెబ్రీ. 7:26-28).
● " నిరంతరము ఉన్నవాడు గనుక మార్పులేని యాజకత్వము కలిగినవాడు" - (హెబ్రీ. 7:17; 24-25).


◆ మన తండ్రియైన దేవుడు మెల్కీసెదెకు అనే అద్భుతమైన పాత్రను అబ్రాహాము కాలములోనే ప్రత్యక్షము చేసారు.
◆ దేవుడు క్రీస్తు లోనికి జరుగబోయే కార్యక్రమమును సూచనగా ఇది చేసారు.
◆ లోతు సొదొమ ప్రాంతములో కాపురమున్న దినములలో (ఆది. 14:12) నలుగురు రాజులు వచ్చి సొదొమపై దండెత్తి అక్కడున్న వారితో పాటు లోతు కుటుంబమును మరియు ఆ పట్టణపు ఆస్తిని, భోజన పదార్దములను పట్టుకొనిపోయిరి. (ఆది.14:10-11).
◆ ఈ విషయము హెబ్రీయుడైన అబ్రాహామునకు తెలిసిన పిమ్మట ఆయన, తన యింట పుట్టి అలవరచబడిన మూడువందల పదునెండుగురిని వెంటబెట్టుకొని ఆ రాజులను సంహరించి, వారి ఆస్తిని వారికి ఇప్పించెను. (ఆది. 14:13-17).
◆ సొదొమ రాజు అబ్రాహామును కలుసుకొనుటకు "షావే లోయ" కి వచ్చినప్పుడు, అబ్రాహామును ముందుగా షాలేము రాజైన మెల్కీసెదెకు కలుసుకొనుటకు "రొట్టె, ద్రాక్ష రసము" తీసుకొనివచ్చెను. (ఆది. 14:17-18).


◆ మెల్కీసెదెకు సర్వోన్నతుడగు దేవుని యాజకుడు. - (ఆది. 14:18).
◆ మెల్కీసెదెకు హెబ్రీయుడైన అబ్రాహాము కన్నా ఘనుడు కాబట్టి  దేవుని యాజకుడైన మెల్కీసెదెకు తక్కువవాడైన అబ్రాహామును ఆశీర్వదించాడు" అటు పిమ్మట లేవీయులైన యాజకులకు మాత్రమే చెల్లించవలసిన దశమ భాగమును మెల్కీసెదెకునకు అబ్రాహాము ఇచ్చాడు. - (ఆది.14:19-21).

అబ్రాహామును కలసిన పిమ్మట మరి చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా మెల్కీసెదెకు (రాజు+యాజకుడు) కనబడ లేదు.

మెల్కీసెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినప్పుడు "లేవి తన పితరుని గర్భములో ఉండెను". - (హెబ్రీ. 7:10).

 *గమనిక:- వాస్తవానికి యాజకత్వము అనేది అహరోను సంతతి నుండే అనగా లేవి గోత్రము నుండే ప్రారంభము అయింది. (నిర్గమ 28:1-3). లేవియులు యాజకులైయున్నప్పుడే ప్రజలకు ధర్మ శాస్త్రము ఇవ్వబడింది - (హెబ్రీ. 7:11).

A) రాజుగాను, యాజకత్వముగాను చేసే విశేషమైన ఏర్పాటు దేవుడు "క్రీస్తునకు" కట్టబెట్టుటకు ముందుగానే మెల్కీసెదెకులో ఏర్పాటు చేశారు.
B) దీనిని బట్టే మెల్కీసెదెకు అనే క్రమమును దేవుడు కలుగ చేసాడు. ఈ క్రమములో ఉండే విశేషమైన సంగతి "యాజకత్వము చేసేవాడు రాజై ఉంటాడు" మరియు "యాజకుడు రాజ్య పాలనా చేస్తూ ఉంటాడు". ఇది భూరాజులుకి సబంధిచినది కాదు.
C) భూరాజులు దేవుని మందిరములో యాజకత్వము కోరుకుంటే శాపగ్రస్తులు అవుతారు.
*ఉదా. "ఉజ్జియా "యూదులకు రాజు - (2 దిన. 26:16-21).

★ యూదా గోత్రము నుండి వచ్చిన - (మికా. 5:2-4; మత్తయి. 2:5).
క్రీస్తు రాజై, యాజకత్వము చేసే అనుమతి పొందుటకే "మెల్కీసెదెకు క్రమమును" దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ క్రమము చొప్పుననే "క్రీస్తు" 'రాజు మరియు యాజకుడై యున్నాడు". - (హెబ్రీ. 5:6)

★ మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున నీవు నిరంతరము యాజకుడవైయుందువని యెహోవా ప్రమాణము చేసియున్నాడు, ఆయన మాట తప్పనివాడు. (కీర్తనలు. 110:4)

★ క్రీస్తు పరలోకము నుండి రాజై, యాజకత్వము చేసే ప్రభువు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తును విశ్వసించిన వారిని దేవుని కృపను బట్టి రాజులైన యాజకసమూహముగా చేశాడు. (1 పేతురు 2:9; ప్రకటన 5:10).


గమనిక:-

∆ పాత నిబంధనలో అబ్రాహామునకు కనబడిన మెల్కీసెదెకు (రాజు + యాజకుడు).ఆయన క్రీస్తు వారు కాదు.
∆ క్రీస్తు వారు "మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున" రాజు + యాజకుడు అయ్యారు కానీ మెల్కీసెదెకే క్రీస్తు కాదు.
∆ క్రీస్తు వారు మెల్కీసెదెకు అనుటకు గ్రంథములో ఎటువంటి వాక్యాధారములు లేవు. క్రీస్తు వారు శరీరము ధరించి మెల్కీసెదెకులా వచ్చారు అని అనుకుంటే మరల ఆయన తన ప్రజలు పాపముల కొరకు రెండో మారు వచ్చారని అనుకోవాలా..?
∆ పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలద్వారా, భక్తుల ద్వారా యేసును గూర్చిన ప్రవచనములు ఆయన రెండవసారి శరీరధారియై వస్తాడనుటకు సూచనగా ఉన్నాయనుకోవాలా...?

ఈ అంశమును చదువుతున్న మీరే ఆలోచన చేయండి. నేటి క్రైస్తవ్యములో దుర్బోధను ఖండిచండి.

ఇట్లు,
మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్_నవీన

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

8 comments

comments
Anonymous
April 18, 2017 at 3:49 PM delete

బ్రదర్ మీరు పెడుతున్నా ప్రతి అంశము నాకు చాల ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఎట్టి పరిసితిలో కూడా ఆఫ్ చేయకండి బ్రదర్ వందనములు.

Bro. కుమార్.

Reply
avatar
Anonymous
April 19, 2017 at 1:20 AM delete

Anna nenu peru Ravi. Guntur
mi messages chala bagunnayi. Next msg kosam waiting.. vandhanalu

Reply
avatar
Anonymous
April 21, 2017 at 12:20 AM delete

Bro.KM
BOUI valu abrahamu ki kanipinchindi yesu kristu ani bodha chestunnaru adi entha varaku correct. Kasta naku adi cheppagalara....?

Reply
avatar
April 22, 2017 at 8:45 AM delete

అలాగునే బ్రదర్ కుమార్ గారు. వందనములు

Reply
avatar
April 22, 2017 at 8:46 AM delete

హాయ్ రవి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సైట్ ని షేర్ చేయండి. మరో కొద్దీ గంటలు లో నా తదుపరి అంశము పెడతాను.. వందనములు.

Reply
avatar
April 22, 2017 at 8:48 AM delete

Boui వాళ్ళు అనే కాదు ఎందరు అయితే అబ్రహమునకు కనబడిన వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు అను ప్రకటన చేస్తున్నారో వారు అందరూ అసత్యమును ప్రకటన చేస్తున్నారు. మరల పైన పోస్టును కుష్ణముగా చూడగలరు వందనములు

Reply
avatar
March 27, 2018 at 4:59 PM delete

మరీ ఈ మెల్కిసేదేక్ ఎవరు బ్రదర్.. దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వగలరా!!

Reply
avatar
March 27, 2018 at 11:00 PM delete

వందనములు బ్రదర్ పైన అంశములోనే ఆయన ఎవరో క్లియర్ గా వ్రాసాను.. చుడండి ఆది.కాo. 14:18 ; హెబ్రీ 7:1-7

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16