"బాప్తీస్మము ఏ నామములో పొందాలి"..? In which name we should baptized


💌 అంశము: "బాప్తీస్మము ఏ నామములో పొందాలి"..?.

నా తోటి పరిశుద్ధులకు, మన ప్రభువువైన యేసుక్రీస్తు నామములో నా వందనములు.

నేటి క్రైస్తవ్యములో ఈ ప్రశ్న చాల మంది ఆలోచనలను చిందరవందర చేయుచున్నది.

"తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి బాప్తీస్మము" (మత్తయి. 28:17-20). ఈ అధికారము ఎవరికి ఇవ్వబడినదో ఆలోచన చేద్దాము

మత్తయి 28: 18-20
అయితే యేసు వారియొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడియున్నది.

కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు

నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పెను.


● యేసు మరణమును జయించి తిరిగిలేచిన తరువాత ఆరోహణము కాక ముందు "మత్తయి. 28:17-20" ఈ ఆజ్ఞను శిష్యులుకి చెప్పారు.
● "ఇది బాప్తిస్మము యిచ్చేవారికి యేసు ఇచ్చే ఆజ్ఞ అని అంగీకరించాలి".
● "లోకాంతము వరకు క్రీస్తు సువార్తకి లోబడి, క్రైస్తవులు కాగోరువారు, క్రీస్తు బోధకు లోబడి ఆయన సంఘ సభ్యులు కాగోరువారు లోబడవలసిన ప్రాముఖ్యమైన ప్రాథమికమైన  ఆజ్ఞ ఇది".
● "సమస్త జనులు" అనగా "ప్రతి జాతి వంశములోని వారిని శిష్యులుగా చేయాలి" - (గలతి. 3:28).
● శిష్యులుగా చేయబడిన వారికి "తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి బాప్తిస్మమియ్యాలి".
● బాప్తిస్మము యిచ్చేవారు మరియు తీసుకునే వారు "యుగసమాప్తి" వరకు ఆ ఆజ్ఞకు లోబడాలి.
● దీన్ని కాదనే అధికారము ఎవరికి లేదు.
● "యేసు బోధ అంతయు తండ్రి యొద్ద నుండే ఇవ్వబడినది అని నీవు గుర్తించవలసిన అవసరము ఎంతో ఉంది". - (యోహాను. 12:49-50; 16:13-15; హెబ్రీ. 1:1-2).యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము 


◆ "యేసుక్రీస్తు నామము" అనగా "యేసుక్రీస్తు అధికారము లేదా యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ".

» యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము. - (అపో.కార్య. 2:38; 10:48; 22:16).
» యేసుక్రీస్తు నామమున  ప్రార్ధన. - (యోహాను. 16:23; అపో.కార్య. 9:14; 22:16).
» యేసుక్రీస్తు నామమున ద్వారా సూచక క్రియలు. - (అపో.కార్య. 4:30).
» యేసుక్రీస్తు నామమున నిత్య జీవము. - (1 యోహాను. 5:13).
» యేసుక్రీస్తు నామమున స్వస్థత. - (అపో.కార్య. 4:10).
» యేసుక్రీస్తు నామమున తీర్పు. - (యోహాను. 3:16-18; 12:48).
» యేసుక్రీస్తు నామమున సువార్త ప్రకటన. - (అపో.కార్య. 8:12).
» యేసుక్రీస్తు నామమున మాట్లాడుట మరియు బోధించుట. - (అపో.కార్య. 4:17-18; 9:27-29; 5:28,40).
» యేసుక్రీస్తు నామమున దయ్యముల నాజ్ఞాపించుట. (అపో.కార్య. 16:18).
» యేసుక్రీస్తు నామమున పాప క్షమాపణ. - (అపో.కార్య. 10:43).

● క్రొత్త నిబంధన సువార్త ప్రకటింపబడుచుండగా యేసుక్రీస్తు నామమున అనేక కార్యములు జరిగినవి.
● యేసు నామమున అనగా "యేసు అధికారము" చొప్పున జరిగాయి అనగా పైన విషయములో ఏది పరిశీలన చేసినా అన్నీ "యేసు అధికారముననే" జరిగినవి.


పాత నిబంధన గ్రంథములో కొన్ని ఉదాహరణలు.

◆ ​రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు - (ఎస్తేర్. 8:10).
◆ అహాబు పేరట తాకీదు - (1 రాజులు. 21:8).

రాజు పేరట అనగా రాజు యొక్క అధికారమును తెలియజేస్తుంది. ≤

◆ దయ్యముల పేరట బలి. - (లేవి.కాండ. 17:7) అనగా దయ్యముల అధికారము.


యేసు మాటల్లో కొన్ని ఉదాహరణలు.

◆ "నేను(యేసు) తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను".  - (యోహాను.5:43).
◆ "తండ్రి నా(యేసు) నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ". - ( యోహాను. 14:26).


మరల మన అంశము లోనికి వస్తే, యేసుక్రీస్తు నామమున అనగా యేసుక్రీస్తు అధికారము లేదా యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ  అని అర్థము.

★ తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి అను యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞను "ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున" అధికారమును సమన్వయ పరిచి చూడవలెను.


∆ "యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తీస్మము పొందుడి" (అపో.కార్య. 4:7) అనేది బాప్తీస్మము యిచ్చేవారికి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ కాదు.
∆ "తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి బాప్తీస్మము" (మత్తయి. 28:18-20) అనేది బాప్తీస్మము యిచ్చేవారికి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ.

గమనిక ★ 


యేసుక్రీస్తు అధికారమున "తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి బాప్తీస్మము" పొంది క్రీస్తు సంఘములో ప్రభువు చేత చేర్చబడుము. దీన్ని అంగీకరిస్తే నీ ఆత్మ రక్షింపబడుతుంది లేదా నాశనములో నీవు యిoతకు ముందే ఉన్నావు.

హెచ్చరిక ★ 


● "మత్తయి. 28:18-20" ప్రకారముగా బాప్తిస్మము పొందేవారు "అపొ.కార్య. 2:38; 8:16; 19:5" ప్రకారముగా పొందినవారై యుంటారు.

మీ ఆత్మీయ సహోదరుడు,
మనోహర్ (KM).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

9 comments

comments
Anonymous
April 27, 2017 at 5:31 PM delete

Awesome post Brother KM

Reply
avatar
Anonymous
April 27, 2017 at 5:51 PM delete

Thanks KM brother mi post chala bagunnayi.. vandhanalu

Priya Sis

Reply
avatar
Anonymous
April 27, 2017 at 6:19 PM delete

వందనములు బ్రదర్ మనోహర్
అడిగిన వెంటనే రాసి పోస్ట్ పెట్టినందుకు. చాల హ్యాపీ గా ఉన్నా.. చాల లోతుగా ఆలోచజా చేసి పెట్టారు అని అర్ధము అగుచున్నది.

అందరుకి షేర్ చేస్తున్నా.. నా స్నేహితులు కూడా ఇచ్చాను..

వందనములు

బ్రదర్ అనిల్ కుమార్

Reply
avatar
Anonymous
April 27, 2017 at 9:34 PM delete

దొంగ బోధకులు ఈ అంశము మంచి గుణపాఠము నేర్పిస్తాది. చాల థాంక్స్ బ్రదర్ మనోహర్ వందనములు

బ్రదర్ కిషోర్

Reply
avatar
April 28, 2017 at 11:55 AM delete

I FULLY AGREE WITH YOU AND IT IS SCRIPTURAL. WE HAVE TO FALLOW THE FINAL COMMANDMENT OF OUR SAVIOR JESUS.NO DOUBT, THERE ARE SOME REFERENCES REGARDING BAPTISM IN THE NAME OF JESUS. THAT IS ONLY GOSPEL POINT.WE HAVE TO HONOR TRINITY GOD.I ADVISE BROTHERS AND GOD SERVANTS NOT TO EXPOSE DOCTRINAL MATTERS IN TO PUBLIC. KEEP THEM WITH IN FOUR WALLS.FOLLOW YOUR CHURCH DOCTRINE EVEN IN CASE OF BAPTISM. BUT DON'T FIND FAULT WITH OTHER DOCTRINES.MAY GOD HELP US TO UNDERSTAND THIS AND TO BRING UNITY AMONG CHRISTIANS.HEB 6=1,2.

Reply
avatar
David
May 3, 2017 at 6:26 AM delete

Super Post anna KM thank you so much

Praise the Lord

Reply
avatar
May 21, 2017 at 9:21 PM delete

వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారూ, సహోదరుడు ఎవరినీ తప్పు పట్టలేదు వాక్యాన్ని వివరించారు మనం వాక్యాన్ని అనుసరిస్తున్నమా లేక మనుష్యులు కల్పించిన పద్దతులు అనుసరిస్తున్నామో సరిచూసుకోవాలి లేఖనాలను అందరికీ బోధించాలి 4గోడల మధ్యలో దాచడం కాదు.

Reply
avatar
Suresh
June 15, 2017 at 2:03 PM delete

Amen

Good Post anna

Reply
avatar
Gowri
June 27, 2017 at 11:59 PM delete

Good explanation bro

Reply
avatar

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16