అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటలో మొదటి వ్యక్తి - "యేసుక్రీస్తు"

అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటలో మొదటి వ్యక్తి -"యేసుక్రీస్తు"


నేడు అనేక మంది అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటలో వెనుక అడుగులో ఉన్నారు. ధనము కొరకు ప్రాకులాడుతూ ఈ భూమి మీద ధనవంతులునైనా బోధకులుగాను, విశ్వాసుకులుగాను పిలువబడుతున్నారు. బహుశా ఇలాంటి నామకర్ద క్రైస్తువులుకి "(మత్తయి 6:19)" ఈ వాక్యము గూర్చి సరియైన అవగాహన లేకపోవటయే.

యేసు జీవితమును మనము బహు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే అయన ఈ లోకములో తన కొరకు ఏమియు ఈ లోకములో సంపాదించికొనుటకు పరలోకమును విడిచి వచ్చినట్టుగా చూడలేము.

● అందుకు యేసు నక్కలకు బొరియలును ఆకాశపక్షులకు నివాసములును కలవు గాని "మనుష్య కుమారునికి తలవాల్చుకొనుటకైనను స్థలము లేదని" అతనితో చెప్పెను. - (లుకా 9:58).

»  యేసు ఇటువంటి సితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా "సమస్త జనులు అక్కరతులో ఉండుట చూసి తన స్వరక్తమును  పంచిపెట్టుటలో కూడా అయన వెనుక అడుగు వేయలేదు". తన పరిశుద్ధ జీవితమును మన పాపపు జీవితములు కొరకు త్యాగము చేసారు.

  యేసుక్రీస్తు రక్తము వలన కలిగే మేలు 

❣ క్రీస్తు రక్తము వలెనే మనకి విమోచన మరియు క్రీస్తునకు దగర అగుటకు అవకాశము కలిగింది. (ఏపేసి 1:7; ఏపేసి 2:13).
❣ క్రీస్తు రక్తమే సమస్త జనులు పాపములను పోగొట్టుకొనే సామర్ధ్యము కలిగి ఉంది. (మత్తయి 26:28; మార్క 24:28; లుకా 24:47).
❣ క్రీస్తు రక్తమే దేవునితో సమాధాన పరచబడుటకు సామర్ధ్యము కలిగి ఉంది. (లుకా 10:6; యోహాను 14:27; రోమా 5:10; కొలసి 3:15).
❣ క్రీస్తు రక్తమే పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రవేశించడానికి అవకాశము కలిగించింది. ( హెబ్రీ 10: 20).
❣ పాపపు సంకెళ్ళిను తెగొట్టుటకును, సాతాను బంధకాలు నుండి విముక్తి కలిగిచినంది క్రీస్తు ప్రభువు రక్తము ఒక్కటే.  (హెబ్రీ 2:14-15; అపో.కార్య 20:28).

  హెచ్చరిక ::
లోకమునుసారముగా ధనవంతుడుగా పిలువబడుతున్నా ఓ బోధకుడా/ఓ విశ్వాసుకుడా మరి నీవు అక్కరగలవారి కొరకు ఏమి చేయుచున్నావు? ధనము పొగుచేసుకోనే పనిలో ఉంటివా?

● ఇక ఆలస్యము చేయక నీ ధనము అంతటి అమ్మి అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుము. (మతాయి 19:21; మార్క10:21; లూకా 18:22)

యేసుక్రీస్తు వారు తన స్వరక్తమును మన కొరకు ఇచ్చుటలో ఆ గొప్ప ప్రేమను, త్యాగమును చూడుము.

🎯 క్రీస్తు సంఘము -  (రోమా 16:16). 💌KM

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

1 comments:

comments

Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We will respond to you soon.

📖 అపొస్తలుల బోధ : ⛓️ www.cockm.in ⛓️
📖 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ : ⛓️ kannada.cockm.in ⛓️

📲 whatsapp no : +91-9705040236
📩 Email : cockm3@gmail.com

The churches of Christ greet you - Roma 16:16